Nyhetssaker om innbyggerundersøkelsen 2015

Under finner du utvalgte nyhetssaker fra innbyggerundersøkelsen 2015.

Publisert: 03. jun 2015, Sist endret: 29. okt 2018

Se alle resultatene fra innbyggerundersøkelsen 2015 

Typisk norsk å være fornøyd

Innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2015, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.

Innbyggernes inntrykk totalt av å bo og leve i Norge får en samlet skår på 85 av 100 mulige poeng. Dette tilsier at innbyggerne er svært fornøyde.

Bor godt og har jobb

Høy kvalitet på tjenester, et godt bomiljø og lav arbeidsledighet er antakelig med på å gi de gode resultatene.

Innbyggerne gir sin egen kommune 75 av 100 mulige poeng. Dette tilsier at innbyggerne er fornøyde.

Innbyggerne i kommuner med over 20 000 innbyggere er litt mer fornøyde enn innbyggerne i øvrige kommuner, men her er forskjellene små. Kvinner er mer fornøyde enn menn, og de eldste er mer fornøyde enn de yngre.

Bedre på ulykker

Undersøkelsen viser størst fremgang for inntrykkene av hvor gode myndighetene er til å håndtere ulykker og katastrofer, og til å redusere risikoen for store ulykker og katastrofer. Disse resultatene gikk mest tilbake fra 2010 til 2013. I 2015 er inntrykkene nesten tilbake på 2010-nivå. Inntrykkene av samferdsel er også bedre enn tidligere.

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Inntrykkene av offentlige tjenester blir stadig bedre

Vi blir stadig mer fornøyde med tjenestene fra det offentlige. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2015, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.

Nav er en av de tjenestene som har gått mest frem siden undersøkelsen startet opp. I 2010 fikk Nav 47 poeng av 100 mulige, i 2015 55 poeng. Dette tilsvarer en oppgang på åtte poeng. Inntrykkene av de mange offentlige tjenestene varierer fortsatt ganske mye, fra Folkebiblioteket med 81 poeng til UDI med 55 poeng av 100 mulige.

– En forklaring på variasjonene kan være forskjellen mellom tjenestene, både ansvarsområder, kompleksitet og brukere. Vi kan vanskelig sammenligne Folkebiblioteket med UDI og Nav. Uansett må forbedrings- og brukerrettingsarbeidet i forvaltningen fortsette med full tyngde slik at inntrykkene utjevnes noe mer på sikt, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

Politi, vei og helse mest frem

Sammenlignet med 2013, har inntrykkene av politiet, sykehus, HELFO og Statens vegvesen gått mest frem. Inntrykket av hvor gode politiet er, går frem fra 60 til 67 av 100 mulige poeng siden 2013.

Sammenlignet med resultatene fra 2010, er det politiet, Nav og Skatteetaten som har størst fremgang, med henholdsvis ni, åtte og sju poeng.

Inntrykket av kirken litt tilbake

Den største tilbakegangen fra 2013 til 2015 er i oppfatningene av Den norske kirke, som går tilbake to poeng fra 68 til 66 av 100 mulige poeng.

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Tommelen ned for sykkelforholdene

Kommunene er ikke gode nok til å tilrettelegge for syklister. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2015, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Inntrykkene av sykkelforholdene i kommunen får en samlet skår på 50 poeng av 100 mulige. Dette er et av de dårligste resultatene i innbyggerundersøkelsen. Misnøyen er størst i de minste kommunene som får 44 av 100 poeng. I større kommuner, med mellom 20 000 og 110 000 innbyggere, er tallet 54 poeng.

Både bygd og by

Misnøyen er tydeligst i spredtbygde strøk (38 poeng) og sentrum i storby (46 poeng). Misnøyen er størst blant dem mellom 25-34 år (48 poeng) og 35-49 år (47 poeng).

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Gir myndighetene tommel opp

Generelt sett har innbyggerne gode eller delvis gode inntrykk av myndighetenes arbeid. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2015, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Innbyggerne gir uttrykk for at det offentlige i hovedsak opptrer ryddig og korrekt, følger lover og regler og leverer tjenester av god kvalitet.

Kan bli mer effektiv

På den andre siden viser undersøkelsen at det er mye plunder og heft i møte med det offentlige og at ressursene bør utnyttes mer effektivt. Det er likevel til dels store endringer i positiv retning siden 2013 når det gjelder inntrykket av effektivitet i det offentlige: andelen som er enige i at det offentlige bruker ressursene effektivt har økt med 10 prosentpoeng, mens andelen som er uenige er har falt med 14 prosentpoeng.

Klarspråk

En del av befolkningen mener fortsatt at det offentlige kan bli bedre på å gjøre seg forstått, og at det kan være vanskelig å finne rett myndighet eller person. Det er også mange som fortsatt er uenige i at offentliges tjenester er tilpasset brukernes behov. I overkant av hver fjerde innbygger mener dette.

– Difi utvikler og tilbyr en rekke tiltak for å bidra til at statlige virksomheter kommuniserer bedre med målgruppene sine. Selv om arbeidet viser gode resultater på enkelte områder, ser vi at arbeidet på ingen måte er ferdig og må fortsette, sier direktør Ingelin Killengreen Difi.

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Mer fornøyde med veier og gater

Vi er stadig mer fornøyde med standarden på veier og gater. Det går frem av resultatene av den omfattende innbyggerundersøkelsen 2015, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Selv om enkelte av spørsmålene på samferdselsområdet fortsatt får lave skår sammenlignet med andre forhold, er det en klar fremgang fra 2010 og 2013 til 2015. Størst er fremgangen i inntrykkene av standarden på veier og gater i kommunen som går frem seks poeng fra 45 i 2010 til 51 i 2015 av 100 mulige.

Fortsatt utfordringer

Like stor fremgang oppnår inntrykkene av standarden på riksveier og europaveier, som går frem seks poeng til 48 av 100 mulige. Samtidig er skåren fortsatt så lav at innbyggerne kan sies å være nøytrale til misfornøyde med riksveier og europaveier.

Innbyggere i Nordland og Troms gir samferdsel lavest skår på dette spørsmålet med 38 poeng, mens de som bor i Vestfold gir den høyeste skåren på 60 poeng.

Statens vegvesen oppnådde en skår på 56 poeng i 2013 mot 63 poeng i 2015. Statens vegvesen går altså frem med sju poeng siden 2013, som sammen med politiet, HELFO og sykehus er den største fremgangen blant tjenestene i undersøkelsen.

Sikkerhet ivaretatt

Innbyggerne er godt fornøyde med trafikksikkerheten for reisende med buss, tog og trikk/bane og lignende, og er delvis godt fornøyde med trafikksikkerheten for bilister og muligheten til å reise kollektivt.

Det er store forskjeller i tilfredsheten med kollektivtransporten i kommuner av ulik størrelse. De som bor i de minste kommunene vurderer kollektivtransporten i sin kommune dårligst (38 poeng), mens innbyggerne i de største kommunene vurderer dette best (72 poeng). Innbyggere i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag gir de høyeste skårene. På den annen side gir de som bor i Finnmark, Aust-Agder og Sogn og Fjordane de laveste skårene.

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Skatt på nett på topp

Skatteetaten.no, Lånekassen.no og Altinn.no oppfattes som gode nettjenester. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2015, som i dag ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Skatteetaten.no, Lånekassen.no og Altinn.no oppfattes som gode, mens innbyggerne gir en litt dårligere skår til nettstedene Nav.no, Toll.no, Helsenorge.no og Vegvesen.no.

Resultatene viser at innbyggerne er delvis fornøyde med den generelle muligheten til selv å utføre oppgaver over internett og innloggingsløsninger for å gjøre dette. Innbyggerne som bruker internett daglig utpeker seg ved å gi noe høyere skår enn de øvrige innbyggerne.

– Resultatene viser at innbyggerne setter pris på nettjenester som er enkle å bruke. Å utnytte potensialet i teknologien til forenkling, samordning og brukerorientering er avgjørende for å lykkes. Skatteetaten.no, Lånekassen.no og Altinn.no er gode eksempler på dette, sier avdelingsdirektør Tone Bringedal i Difi. 

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Figur: Hvor gode eller dårlige mener du de følgende nettstedene er? Skår på en skala fra 0 til 100.

Figur: Hvor gode eller dårlige mener du de følgende nettstedene er? Skår på en skala fra 0 til 100.

Inntrykkene av tjenestene varierer etter kommunestørrelse

Vi blir stadig mer fornøyde med tjenestene fra det offentlige. Samtidig varierer tilfredsheten etter kommunestørrelse. Det går frem av resultatene fra den omfattende innbyggerundersøkelsen 2015, som ble lagt frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag.

Se tabell over kommunestørrelse og tilfredshet med tjenestene her

Alt i alt er innbyggerne i både små og store kommuner godt fornøyd med å bo og leve i sin kommune. Kommuner under 5000 innbyggere får en samlet skår på 73 av 100 mulige poeng. Kommuner med mellom 5000 og 20000 innbyggere får en samlet skår på 74, mens kommuner mellom 20 000 og 110 000 og over 110 000 innbyggere får en samlet skår på 75.

Tilfredshet i store kommuner

Innbyggerne i de største kommunene gir høyere skår enn i de minste for eksempel når det gjelder videregående opplæring/skoler, fagskoler, folkebibliotek, kollektivtransporten i kommunen og brannvesen.

Inntrykkene er også klart bedre i de største kommunene når det gjelder muligheten til å få arbeid i kommunen. Skår for de minste kommunene på dette spørsmålet er 51 poeng mot 78 poeng i de største.

Det samme gjelder muligheten til å etablere egen næringsvirksomhet i kommunen. I de minste kommunene er resultatet 57 poeng mot 75 poeng i de største.

Tilfredshet i små kommuner

På den andre siden viser undersøkelsen at inntrykkene for en del av tjenestene er bedre i de minste kommunene sammenlignet med de største. Eksempler på slike tjenester er sykehjem, omsorgsbolig, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Innenfor helseområdet gjelder dette også for helsestasjon, mens det innen området utdanning og kultur gjelder for barnehage, skolefritidsordning og grunnskole.

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent svarte. Undersøkelsen er nå gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.

Utvalgte resultater:

  • Muligheten til å ta videregående opplæring: 47 poeng i de minste kommunene mot 90 poeng i de største

  • Nærheten til grunnskole: 83 poeng i de minste kommunene mot 92 poeng i de største

  • Sikkerheten på skoleveier: 55 poeng i de minste kommunene mot 57 poeng i de største

  • Muligheten til å drive med ulike kulturaktiviteter: 67 poeng i de minste kommunene mot 83 poeng i de største

  • Muligheten til idrettsaktiviteter: 77 poeng i de minste kommunene mot 87 poeng i de største

  • Tilgangen på omsorgsbolig: 70 poeng i de minste kommunene mot 50 poeng i de største

  • Tilgangen på barnehageplasser: 83 poeng i de minste kommunene mot 69 poeng i de største

  • Tilgangen på sykehjemsplasser: 68 poeng i de minste kommunene mot 47 poeng i de største

 

Deldette