Medfinansiering hjelper 13 nye digitaliseringsprosjekter

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå fordelt over 124 millioner kroner til medfinansiering av 13 prosjekter. Samfunnet kan få en gevinst på hele 6,5 milliarder kroner gjennom disse prosjektene, regnet over 10 år.

Publisert: 22. mar 2019, Sist endret: 14. okt 2019

For fjerde året på rad har medfinansieringsordninga tildelt midler til små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. I 2019 var det 20 prosjekter fra 18 virksomheter som søkte om midler. Et team i Difi har deretter jobbet med å kvalitetssikre søknadene og fulgt opp virksomhetene ved behov. 13 av de 20 søknadene får nå midler.

Et av kravene til å søke om midler er at prosjektene må vise at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Årets søknader har vist stort mangfold både i tematikk og i hvem som vil nyte godt av dem. Både offentlige virksomheter, kommuner, privatpersoner, privat næringsliv og frivillig sektor får gevinster av prosjektene.

Et formål med ordninga er å realisere gevinstene av digitalisering. Derfor blir neste steg at virksomheten som får midler må levere en gjennomarbeidet gevinstrealiseringsplan.

Det er et krav at prosjekter som får medfinansiering skal være ferdige innen tre år. Sammen med støtten bidrar dette til å øke tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor.

Oversikt over foreløpig tilsagn om medfinansiering 2019

VirksomhetProsjekttittelMedfinansiering
Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMIDigital arbeidsmiljøkartlegging (DAK) - verktøy for innsamling, oppbevaring og formidling av informasjon om arbeidsmiljø3 988 338
Direktoratet for økonomistyringDigital oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner15 000 000
Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIOWeb-basert løsning for digitalt ajourhold av arealressurskart AR52 985 160
SjøfartsdirektoratetAutomatisk utstedelse av personlige sertifikat15 000 000
Direktoratet for e-helseDigiHelsestasjon15 000 000
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)Digitalt støttet mekling9 150 000
VeterinærinstituttetModernisering av prøvereisen fisk15 000 000
NTNUE-læring og digital kommunikasjon5 708 293
HovedredningssentraleneStøtteverktøy for redningstjeneste 2.06 000 000
Statens legemiddelverkNy digital plattform for legemiddelinformasjon15 000 000
SkatteetatenNasjonal tilgang til syntetiske persondata for testformål8 836 256
ArbeidstilsynetForenkling av Arbeidstilsynets byggesaksbehandling9 095 000
LandbruksdirektoratetDigitalisering av reisetilskuddsordningen for veterinærer3 681 000

Du kan lese mer om prosjekter som har fått medfinansering tidligere år.

Eksempler på prosjekter som får midler i 2019:

Direktoratet for e-helse fortsetter sin satsing på å etablere nasjonale, digitale innbyggertjenester innen helsesektoren med DigiHelsestasjon. Prosjektet er spesielt innrettet mot ungdom og skal blant annet gi brukerne mulighet for timeavtaler og sikker digital dialog med helsestasjonene. Både brukere og kommuner tjene på dette tiltaket.

Prosjektet er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund og KS, og delfinansieres av disse samt Helsedirektoratet. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er beregnet til over 800 mill. kr over 10 år, eller 22,3 kroner per investert krone.

Direktoratet for økonomistyring skal, sammen med Kulturdepartementet, lage en digital oversikt over statlige tilskuddsordninger, tilskuddsmottakere og -beløp til frivillig sektor. Informasjonen skal samles i et nytt tilskuddsregister og gjøres tilgjengelig på en nettside som gir rask nytte for frivillig sektor. Registeret skal deretter utvides til alle sektorer, ikke bare den frivillig sektoren. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten når løsningen utvides til alle sektorer er beregnet til 1,6 mrd. kr over 10 år, eller 57,7 kr per investert krone.

Sjøfartsdirektoratet skal automatisere prosessen med utstedelse av personlige sertifikater for sjøfolk. Det er forventet nyttevirkninger i privat næringsliv (rederier, sjøfolk), i øvrig offentlig sektor (utdanningsinstitusjoner), for privatpersoner, samt innsparinger i egen virksomhet. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er beregnet til 1 mrd. kr over 10 år, eller 26,6 kroner per investert krone.

Matematikksenteret ved NTNU skal utvikle e-læringskurs og digital kommunikasjon med målgruppene sin (alle lærere, barnehagelærere, skoleledelse, lærerutdannere og lærerstudenter). Dette vil spare mange reiser med tilhørende kostnader i tid og penger - både for sentrene og for målgruppene. Prosjektet skal utvikle en e-læringsplattform og produsere aktuelt innhold. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er beregnet til vel 235,5 mill. kr over 10 år, eller 17,3 kroner per investert krone.

Kontakt