Disse er nominert til Anskaffelsesprisen 2019

Juryen har nominert 3 prosjekter til anskaffelsesprisen hvor oppdragsgiver og leverandør har gått sammen om smartere innkjøp. De tre nominerte samarbeidsprosjektene er Elverum kommune og Betonmast Innlandet, Nye Veier og Hæhre Entreprenør AS, Østre Toten kommune og Rema 1000 Lena.

Publisert: 11. okt 2019, Sist endret: 11. okt 2019

Anskaffelsesprisen skal i år deles ut til en oppdragsgiver og leverandør som kan vise til et spesielt godt samarbeid i en anskaffelsesprosess.

Juryen har fått inn 13 svært gode prosjekter. Å bli nominert er en anerkjennelse i seg selv. Juryen vil derfor understreke at alle de tre nominerte er å betrakte som vinnere, sier juryleder Mona Stormo Andersen.

Footer inn her

De tre nominerte går videre til publikumsavstemming på Anskaffelseskonferansen 28. oktober.

Elverum kommune og Betonmast Innlandet

Kontrakten omfatter bygging av Ydalir skole, barnehage, idrettshall og aktivitetsarena. Juryen trekker frem følgende:

 • Åpen tilnærming til markedet gjennom
  •  Leverandørkonferanse som omhandlet fremdrift, verdi og type prosjekter. Målet var å sikre flere og bedre tilbud gjennom bedre forutsigbarhet for markedet.
  • Dialogkonferansen "Veien til Ydalir" der prosjektene ble presentert. Hensikten var å få markedets innspill på nye og innovative løsningsforslag.
  • Erfaringer fra leverandørkonferansen og dialogkonferansen resulterte i at kommunen valgte å gjennomføre sin første samspillsentreprise. Samspillsentreprisen startet med en Kick-off der de gikk befaringer, og utarbeidet felles mål og regler for samarbeid.
 • Bred brukerinvolvering med faglærere, skoleadministrasjon og andre. Først etter tildeling var det oppstart prosjektutvikling i samspill. Det var på forhånd ikke laget noen skisser, man ventet  til all kompetanse satt samlet rundt bordet.
 • Innovasjon er ivaretatt gjennom
  • Ytelses- og funksjonsbeskrivelser. Det ble gitt begrenset med direkte føringer for sluttproduktet ved at det ikke var utarbeidet skisser før entreprenør, tekniske rådgivere og arkitekt kunne sitte sammen byggherren og deres brukerrepresentanter. Dermed hadde man ikke skaffet noen roller en "posisjon" før start.
  • Under gjennomføringen hadde de faste samspillsmøter der alle parter (inkl. brukere) var representert og beslutningsdyktig, og oppnådde med det gode relasjoner og god kommunikasjon som har vart prosjektet ut.
  • Tydelige mål for bærekraft og trebruk innebar et tydelig signal om at nytenkning og innovasjon var ønsket og prioritert av byggherre.
 • Samarbeidet bestod av gjensidig tillit og forståelse. Prosjektet avholdt tidlig relasjonsbyggende aktiviteter som workshop og befaringer, samt forhåndsdefinerte konfliktløsningsmetode i kontrakten. Felles forståelse om faglig, fysisk og sosialt utviklende skole er oppnådd gjennom  godt samspill mellom prosjekteringsgruppen, arkitekter og byggherrens eksperter på pedagogikk.  Jevnlige møteplasser som byggherremøter, styringsgruppemøter, markeringer av milepæler, befaringer på byggeplass, og «åpen dør» på kontorene har også vært suksesskriter for det gode samarbeidet og resultatet. 
 • Gevinster og samfunnsansvar er svært godt fulgt opp gjennom stikkprøver av ivaretakelse av seriøsitetsbestemmelsene hos underleverandør til hoved/totalentreprenør. De har målt på mengde og sortert avfall, andel ansatte med fagbrev og antall lærlinger, oversikt over uhell og skader, samt miljøsertifisert bygget (gjennom Bream Nor-regnskap).

Nye Veier og Hæhre Entreprenør AS

Kontrakten omfatter prosjektering, optimalisering, bygging og vedlikehold av 16,3 km firefelts motorvei på E18 Rugtvedt-Dørdal. Juryen trekker frem følgende:

 • Oppdragsgiver er tydelig på samfunnsoppdraget om at anskaffelsene skal bidra til å bygge riksveier med lavere kostnader, raskere og bedre. I tillegg til målet om å redusere CO2 utslippene med 40% innen 2030 på bygging av vei. Dette er også fulgt opp med målinger i kontraktsperioden.
 • Åpen tilnærming til markedet gjennom
  • Markedsdialog med de relevante bransjeorganisasjonene.
  • De implementerte alle seriøsitetskravene til bransjen inn i kontraktene – herunder krav om lærlinger og fagarbeidere.
  • Dialog med bilindustrien for å forstå de endringer som kommer i fremtidens biler.
  • Arrangert dialoger i form av workshop med universiteter, bilbransjen, anleggsbransjen og andre aktører tidlig for å kartlegge mulighetsrommet.
  • Oppdragsgiver tok med seg bransjen på en endringsreise i holdninger
 • Innovasjon er ivaretatt gjennom
  • Dialog med ulike aktører i forkant for å se på muligheter
  • Prosjektets arbeid med å optimalisere bruer før konkurransen
  • Konkurransemetode som fokuserer på måloppnåelse og håndtering av risiko
  • Kontrakt utformet som en totalentreprise med størst mulig grad av funksjonskrav ga rom for innovative løsninger som veilys med dimming, overvanns- og drensløsninger mm.
  • Incentiver i kontrakten på å redusere kostnader og C02 utslipp
 • Samarbeidet bærer preg av omforent målbilde mellom leverandør og oppdragsgiver. Metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon for å oppnå gode resultater og redusere konfliktnivået gjennom samhandling ble benyttet (Best Value Procurement omtalt som BVP metode). Suksesskriterier for det gode samarbeidet har blant annet vært at begge parter satte seg inn i BVP-metoden, men det har også vært viktig å prioritere muntlig dialog før skriftlighet, samt gode faglige diskusjoner for å finne løsninger, samt åpenhet og transparens i hele perioden.
 • Gevinster og samfunnsansvar er fulgt opp gjennom et omfattende system for kontroll og målinger ved bruk av BIM (Building Information Modeling), samt målinger av skader, CO2utslipp, ulemper for trafikanter osv.

Østre Toten og Rema 1000 Lena

Kontrakten omfatter dagligvarekjøp til barnehager og skoler/SFO. Juryen trekker frem følgende:

 • «Stronger together – Sterkere sammen» ble satt i gang som et pilotprosjekt, der fokuset var å utnytte det ubrukte potensialet ved dagligvarekjøp på forbrukernivå i kommunen. Dette omhandlet kjøp til barnehage og skoler/SFO i kommunen, men innbefattet også alle andre av kommunens arbeidssteder som ikke omhandlet storhusholdningskjøp. Det var ønskelig at de ansatte ikke skulle bruke tiden sin på å kjøre til butikken. Ved hjelp av klare retningslinjer og nye etablerte rutiner ville en avtale om dagligvarekjøp fristille kapasiteten til de ansatte. Som heller kunne bruke tiden til å utføre oppgaver som var verdiskapende for kommunen.
 • Åpen tilnærming til markedet ble gjort gjennom
  • Kommunen oppfordret leverandører som vanligvis ikke er med i offentlige konkurranser til å delta.
  • Det ble jobbet med å forenkle der det var mulig, slik at anskaffelsesprosessen ble overkommelig for alle.
  • Anskaffelsen bidro til leverandørutvikling i praksis for å få frem SMB`r. Innkjøpsenheten for kommunene i Gjøvikregion valgte å stille opp med ekstra bistand; med linker til prosessen og viktige sider, samt en oppfordring om å ta kontakt for spørsmål og veiledning. Det ble gitt informasjon om prosessen og Doffin.  
  • Det ble sett på flere forskjellige løsninger og opprettet leverandørdialog med både større regionale leverandører samt mindre lokale leverandører.
 • Samarbeidet kjennetegnes av respekt for alle involverte parter, og et oppriktig ønske om å få avtalen til å fungere på best mulig måte. Siden oppstart har de hatt fast møte med Rema 1000 hver måned for å ta opp utfordringer som har oppstått underveis, samt å sjekke status. Det har vært hyppig dialog mellom Rema 1000 og administrasjonen som forvalter avtalen, samt med innkjøpsenhet for kommunene i Gjøvikregion for å sikre at alle deler av leveransen blir gjennomført i henhold til kontrakten.
 • Samfunnsansvaret er ivaretatt ved at Rema 1000 sine produkter blir levert i miljøvennlig plastkasser, som blir returnert ved hver leveranse. Kommunen har redusert utleveringskjøringen, basert på optimalisering av kjørerute til leveringsstedene.
 • Gevinster er oppnådd hos begge parter.
  • Økt kontraktslojalitet har gitt Rema 1000 en omsetningsøkning på 87 % de 8 første mnd i 2019 sammenlignet med de 8 første mnd i 2018.
  • Østre Toten kommune har oppnådd besparelse i bruk av tid og kjøring estimert til 450 000 kroner per år. Det tilsvarer 23% av verdien av det årlige kjøpet.
  • I tillegg har de oppnådd gevinster som bedre statistikk ved at kjøpene skjer gjennom e-handel, reduksjon i refusjonsbilag, mindre tilleggskostnader i fakturagebyr og kjøregodtgjørelse.

Deldette

Kontakt