Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Som et tiltak i Program for bedre styring og ledelse, tilbyr Difi et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne. Kompetansetiltaket består av 3 samlinger à 3 timer over 3-6 måneder.

Målgruppe

Målgruppen er departementenes toppledergruppe og virksomhetslederne i underliggende virksomheter.

Regjeringen har som mål at alle departementene innen 2016 skal ha gjennomført kompetansetiltaket. Difi legger opp til at 3-5 departementer gjennomfører tiltaket pr halvår.

Deltakere våren 2016

Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet deltar sammen med noen av sine underliggende virksomheter våren 2016. 

Deltakere høsten 2016

Justis- og beredskapsdepartementet skal delta sammen med noen av sine underliggende virksomheter høsten 2016. Vi er i dialog med flere departementer om deltakelse. Kompetansetiltaket skal også gjennomføres for fylkesmannsembetene denne høsten.

Tidligere deltakere

Kompetansetiltaket ble gjennomført som en pilot høsten 2014. Deltakere den gang var toppledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet og virksomhetslederne i Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens Pensjonskasse, og Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet gjennomførte kompetansetiltaket høsten 2015/vinteren 2016.

Mål for kompetansetiltaket

Målet er at toppledere i statlig forvaltning styrker sin forståelse for hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.

Gjennom å delta på tiltaket, vil topplederne bli mer bevisste om viktigheten av å

 • sette digitalisering på agendaen
 • tydeliggjøre ansvaret mellom departementet og deres underliggende virksomheter
 • skape en felles forståelse for muligheter og utfordringer digitalisering gir

Forventede effekter av kompetansetiltaket er at toppledere i statsforvaltningen

 • anvender digitalisering i større grad for å oppnå virksomhetens mål
 • tar i større grad aktivt lederskap i digitaliseringsprosessene i virksomheten

Faglig innhold

Strategisk IKT-kompetanse innebærer:

 • å se muligheter som digitalisering gir og se hva det kan skape av verdier for virksomheten
 • å forstå hva som kreves for å sikre at teknologien utnyttes
 • å forstå hva som kreves for at digitaliseringsinitiativer styres og ledes riktig

Figuren nedenfor viser tema og problemstillinger som vil bli tatt opp på de ulike samlingene.

Figuren viser innholdet i samlingene

Samling 1: IKT som strategisk virkemiddel

IKT som strategisk virkemiddel og hvilken betydning de teknologiske endringene har for virksomhetsutvikling. Sentrale spørsmål er hva de teknologiske endringene som offentlig forvaltning står overfor vil kreve av topplederne.
Hvilken betydning har det for toppledernes rolle og ansvar både i departementene og de underliggende virksomhetene? Hvilke endringer vil det kreve i myndighetsrollen, i kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, for organisering og arbeidsprosesser i virksomhetene og i samhandlingen med andre offentlige virksomheter?

Samling 2: Mulighetsrom og samspill

Mulighetsrom og samspill mellom departement og underliggende virksomheter. Målet er å skape økt bevissthet om mulighetsrommet som digitalisering gir, og hva dette krever av samarbeid mellom departementene og deres
underliggende virksomheter.

Samling 3: Styring og beslutningsprosesser

Målet er økt forståelse for hvordan styre digitaliseringsprosjekter, og økt bevissthet om ansvar og roller mellom departement og underliggende virksomhet.

Hvordan er tiltaket lagt opp

Kompetansetiltaket består av 3 samlinger à 3 timer over 3-6 måneder. Vi vil tilrettelegge tiltaket til hvert enkelt departement, for sikre et målrettet program for den enkelte sektor.

I samlingene legger vi vekt på noe sentral teori, men erfaringsdeling, refleksjon og dialog mellom topplederne rettet mot det enkelte departementsområdets egen praksis, utfordringer og behov vil stå sentralt. 

Det vil kreve noe arbeid mellom samlingene (antatt tidsbruk ca. en time pr. samling), og en ressursperson i departementet som kan være behjelpelig med koordinering og forberedelse av samlingene. Tidspunkt for de 3 samlingene avtales med det enkelte departement. Samlingene vil finne sted i Oslo sentrum.

Hvordan melde interesse?

Dere melder interesse for å delta ved å ta kontakt med
Anne Kristine Hanevold
e-post anne.kristine.hanevold@difi.no
mobil 47 38 65 13.  

Neste steg er å avtale et oppstartsmøte for å avklare følgende:

 • en ressursperson i departementet som kan koordinere arbeidet
 • hvilke underliggende virksomheter som skal delta i kompetansetiltaket
 • tidspunkt for samlingene
 • gjensidige forventninger til deltakelsen
 • hvilke overordnede problemstillinger departementet ønsker at skal stå sentralt i opplegget
 • videre plan for praktisk gjennomføring av programmet

Program for bedre styring og ledelse i staten

Strategisk IKT-kompetanse for topplederere, sammen med Digitaliseringsrådet og medfinansieringsordningen er en del av KMDs Program for bedre styring og ledelse i staten.

 

Publisert: 24. jun 2015, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette

Om kompetansetiltaket

Difi har ansvar for kompetansetiltaket, og har testet ut deler av det i en pilot som ble gjennomført høsten 2014 for toppledergruppen i Arbeids- og sosialdepartementet og virksomhetslederne i Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens Pensjonskasse, og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Erfaringene fra piloten har vi tatt med oss i videreutviklingen av kompetansetiltaket.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*