Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

I perioden 2014-2017 deltok elleve departementsområder og fylkesmannsembetene i et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse rettet mot toppledere. Hensikten med tiltaket var å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.

Publisert: 24. jun 2015, Sist endret: 25. jan 2019

Difi hadde ansvaret for å planlegge og tilrettelegge tiltaket til hvert enkelt departementsområde. På denne måten ble det sikret at programmet var relevant og opplevd som nyttig av deltakerne.

Målgruppen var departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i departementets underliggende virksomheter. I alt har ca. 250 toppledere deltatt i programmet fra elleve departementsområder og fylkesmannsembetene. Fire departementsområder har ikke deltatt.

Målet med kompetansetiltaket

Målet med kompetansetiltaket var å bevisstgjøre topplederne om viktigheten av å

 • sette digitalisering på agendaen på ledermøtene og i styringsdialogen
 • tydeliggjøre ansvaret for og mellom departementet og deres underliggende virksomheter
 • skape en felles forståelse både innad i toppledergruppen og i dialogen med deres underliggende virksomheter for muligheter og utfordringer digitalisering gir

Forventede effekter av kompetansetiltaket er at toppledere i statsforvaltningen

 • bruker digitalisering i større grad for å oppnå virksomhetens mål
 • tar aktivt lederskap i digitaliseringsprosessene i virksomheten

Kompetansetiltaket var en del av Program for bedre styring og ledelse i staten. Tiltaket skulle bidra til å nå programmets formål - å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen.

Hvorfor var toppledere målgruppen for tiltaket?

Ledere i statsforvaltningen står overfor noen felles utfordringer. Dette gjelder i stor grad:

 • økt tempo i utviklingen av digitale tjenester
 • mer effektiv bruk av offentlige ressurser og mer brukervennlige tjenester
 • muligheter digitale løsninger gir til et samordnet tilbud av tjenester for brukerne
 • sterkere gjennomføringsevne og bedre utnyttelse av IKT
 • gevinstrealisering

Ved å delta på dette kompetansetiltaket fikk toppledergruppen i departementet mulighet til, sammen med toppledere i sine underliggende virksomheter, å reflektere rundt og ha dialog om de utfordringene de står i, potensialet de ser og hva det krever av samspill for å lykkes med digitaliseringen.

Kompetansetiltaket la til rette for at dette gjøres på en tematisk og systematisk måte, for å få mest mulig utbytte av slike refleksjoner og diskusjoner. Å se mulighetene som ligger i IKT handler om å knytte IKT til kjerneoppgaver og forbedring av arbeidsprosesser på tvers i en virksomhet. Derfor må det utvikles kompetanse som sikrer at digitalisering blir et innovativt virkemiddel som utvikler hele virksomheten.

Faglig innhold

Strategisk IKT-kompetanse innebærer:

 • å se muligheter som digitalisering gir og se hva det kan skape av verdier for virksomheten
 • å forstå hva som kreves for å sikre at teknologien utnyttes
 • å forstå hva som kreves for at digitaliseringsinitiativer styres og ledes riktig

Figuren nedenfor viser tema og problemstillinger som ble tatt opp på de ulike samlingene.

Tema og problemstillinger som ble tatt opp på de tre samlingene

Samling 1: IKT som strategisk virkemiddel

Den første samlingen handlet om IKT som strategisk virkemiddel og hvilken betydning de teknologiske endringene har for virksomhetsutvikling. Sentrale problemstillinger var hva de teknologiske endringene som offentlig forvaltning står overfor vil kreve av topplederne.

Samling 2: Mulighetsrom og samspill

Den andre samlingen handlet om mulighetsrom og samspill mellom departement og underliggende virksomheter. Målet var å skape økt bevissthet i toppledergruppen om mulighetsrommet som digitalisering gir, og hva dette krever av samarbeid mellom departementene og deres underliggende virksomheter.

Samling 3: Styring og beslutningsprosesser

Den tredje samlingen var rettet mot styring av digitaliseringsprosjekter og skal gi innsikt i de viktigste elementene i prosjekt-, program- og porteføljestyring samt gevinstrealisering på et overordnet nivå. Målet er å få økt forståelse i toppledergruppen for hvordan styre digitaliseringsprosjekter, og skape økt bevissthet om ansvar og roller mellom departement og underliggende virksomhet.

Hvordan var tiltaket lagt opp?

Kompetansetiltaket bestod av 3 samlinger à 3 timer over 3-6 måneder. Vi tilrettela tiltaket til hvert enkelt departement, for sikre et målrettet program for den enkelte sektor.

I samlingene la vi vekt på noe sentral teori, men erfaringsdeling, refleksjon og dialog mellom topplederne rettet mot det enkelte departementsområdets egen praksis, utfordringer og behov stod sentralt. 

Det krevde noe arbeid av toppledergruppene mellom samlingene.

Program for bedre styring og ledelse i staten

Strategisk IKT-kompetanse for topplederere, sammen med Digitaliseringsrådet, Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekt, Ledersatsningen og Program for toppledergrupper var tiltak som Difi hadde ansvar for i KMDs Program for bedre styring og ledelse i staten.

Programmet er nå avsluttet og det foreligger en erfaringsrapport. På s. 30-31 i rapporten kan du lese en kort oppsummering av tiltaket og resultater og anbefalinger for videre arbeid.

Deldette

Om kompetansetiltaket

Deler av kompetansetiltaket ble testet ut i en pilot som ble gjennomført høsten 2014 for toppledergruppen i Arbeids- og sosialdepartementet og virksomhetslederne i Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens Pensjonskasse, og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Erfaringene fra piloten tok vi med oss i videreutviklingen av kompetansetiltaket.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*