Digitaliseringsprisen - Årets digitale suksesshistorie

Arbeids -og velferdsdirektoratet, Bergen kommune og CERES var finalister til Digitaliseringsprisen 2017. Publikum stemte frem NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet som årets vinner.

Digital sykefraværsoppfølging fra NAV ble kåret til årets digitale suksesshistorie

Det ligger en klar forventning fra regjeringen om at offentlig forvaltning skal utnytte mulighetene som digitalisering gir for å lage gode tjenester for brukerne og samtidig effektivisere forvaltningen. På Digitaliseringskonferansen vil de som har lyktes med å møte disse forventningene få heder og ære for sitt arbeid.

To av jurymedlemmene forteller deg hvorfor digitaliseringsprisen er viktig

 

Kriteriene som blir lagt til grunn er:

  • Hvordan tjenesten/løsningen har bidratt til bedre samordning
  • Hvordan brukerperspektivet er ivaretatt
  • Hvilke gevinster tjenesten/løsningen har bidratt til

Oversikt over årets nominasjoner:

NAV - digital sykefraværsoppfølging

Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Vekten i digitaliseringen ligger på å støtte det viktige oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen, derfor har vi spesielt mye oppmerksomhet på å utvikle funksjonalitet som har verdi for arbeidsgiverne. Digitaliseringen skal frigjøre tid og ressurser fra det som i dag går til manuelle rutiner som innebærer papir og post og telefon. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.

Når sykmeldingen er sendt fra nav.no, kan arbeidsgiveren hente den i Altinn. Samtidig spør vi hvem som er nærmeste leder med personalansvar. Svarer man på dette, trenger man ikke lenger hente sykmeldingene fra denne medarbeideren på Altinn - da ligger den på lederens egen side på nav.no: www.nav.no/minesykmeldte. Denne siden vil gradvis fylles med flere tjenester til bruk i lederens sykefraværsoppfølging. Når arbeidsgiverne svarer på NAVs forespørsel om hvem som er nærmeste leder - selve nøkkelpersonen i sykefraværsoppfølgingen - gir det samtidig helt nye muligheter for NAV-kontorets veileder i kontakten med arbeidsgiveren. NAVs veileder får også se et speil av det den sykmeldte ser inne på Ditt sykefravær på nav.no og kan enklere kommunisere med den sykmeldte om hva som skal skje.

Bergen kommune, Digifrid - den digitale medarbeider

Digifrid er Bergen kommunes digitale medarbeider. Denne håndterer i dag ulike prosesser, herunder digital utsending av brev, fordeling av pleie- og omsorgsmeldinger samt endring av kontonummer hos kemneren. Det er anslått at Digifrid utfører oppgaver som tilsvarer omlag 12 årsverk. Bare innen postutsending er det anslått et potensiale for besparelser på 400 millioner kroner årlig.

Vi ønsker å trekke frem en av de nye prosessene som Digifrid arbeider med, nemlig videresending av Pleie - og omsorgsmeldinger. Tidligere ble alle meldinger som sendes gjennom Profil rutet inn til IKT Helse. Daglig mottar avdelingen daglig ca 400 meldinger som må behandles. Behandlingen av meldingene opptok omlag ett dagsverk. Nå er behandlingen av meldingene automatisert med en digital medarbeider og det frigjøres tid til oppfølging og behandling av mer kompliserte saker. I ren tid er det frigjort et halvt årsverk på denne prosessen.

CERES - Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan studenter, eller tidligere student hente ut resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt. Tjenesten er gratis å benytte.

Når man søker på studier og jobb vil en som oftest bli bedt om å fremvise vitnemål/karakterutskrifter. I dag finnes disse kun i papirform. Vi vet at studiestedene bruker mye tid på å produsere vitnemål og karakterutskrifter, og at det går med store menger papir i denne produksjonen. Vi vet også at studiesteder og arbeidsgivere, som mottakere av vitnemål og karakterutskrifter, bruker mye tid og penger på å sjekke om papirene er korrekte. NHO støttet opprettelsen av Vitnemålsportalen med begrunnelse om at portalen bedrer sikkerhet og pålitelighet av karakterutskrifter og vitnemål fra norske utdanningsinstitusjoner, og således bidrar til å motvirke problemet med falske vitnemål. Vitnemålsportalen: • Gjør det enkelt for personer å tilgjengeliggjøre sine resultater • Gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater • Sikrer at resultater som deles er korrekte • Reduserer behov for utskrifter/papir. Vitnemålsportalen er utviklet i samarbeid med Erasmus+ prosjektet EMREX. Tjenesten har vært i pilotproduksjon siden årsskiftet 2015/2016, der studenter som har vært på studentutveksling i Norge har kunnet dele sine resultater med sin utenlandske hjemmeinstitusjon. Dette har sørget for en standardisert tjeneste som kan inngå i et internasjonalt nettverk for utveksling av resultatinformasjon.

Direktoratet for eHelse - Kjernejournal

Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientens helseopplysninger mellom behandler og pasient samt på tvers av virksomheter og mellom nivåer (primær- og spesialisthelsetjenesten). Med kjernejournal får fastlege og helsepersonell på legevakt, 113-sentral, akuttmottak, og øvrige sykehusavdelinger rask tilgang til de samme opplysningene om pasienten. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet i situasjoner der pasienten møter helsetjenesten akutt tilfeller og pasienten er ukjent eller når helsepersonellet mangler oppdaterte opplysninger.

Tolletaten - KvoteAppen

I Tolletaten erfarer vi daglig at kvotereglene for alkohol og tobakk er kompliserte for reisende. Derfor har vi laget en app hvor du kan sjekke kvoten. Hvis du har med varer over kvoten, kan du enkelt fortolle og betale det overskytende i appen. Du kan gå på grønt når du passerer grensen. Slik har vi gjort det enkelt å følge reglene, enten du bare vil sjekke om du er innenfor kvoten, finne ut hva det koster å fortolle varer eller betale for det du har med deg over kvoten. Tjenesten er uten tvil verdsatt blant publikum. Med over 200 000 brukere siden lansering i juli 2016 og en markant økning i fortollinger, er KvoteAppen noe så sjeldent som en offentlig app med suksess. Så vidt vi vet er den også den første løsningen hvor du kan betale en offentlig avgift med mobiltelefonen. KvoteAppen gjør det lett å gjøre rett!

Stavanger kommune - Åpne data i Stavangerregionen

Stavanger kommune har jobbet målbevisst og raskt med å etablere seg som den kommunen med flest åpne datasett i Norge. Vi har etablert vår egen portal (https://open.stavanger.kommune.no/) og publiserer datasettene her. Målsetningen for dette arbeidet er å skape et miljø for innovasjon og nye løsninger. Det er viktig for oss å se på muligheten for å jobbe smartere og effektivisere våre arbeidsprosesser. Det er også viktig å gjenbruke dataene vi produserer på en ny (og kanskje bedre) måte. Arbeidet har allerede skapt nye samarbeid og nye applikasjoner. Vi har arrangert vårt eget hackathon og arbeider målbevisst for stadig å se på nye områder. https://www.youtube.com/watch?v=xXamPWTtG_o&t=45s

Stavanger kommune har jobbet sammen med Trondheim, Bergen, Bærum og Gjesdal kommune om å legge ut maskinlesbare data av skolerutene i den enkelte kommune. Dette skapte interesse hos en Start-up i Stavanger som har laget en applikasjon som viser skolerutene i alle disse kommunene. Applikasjonen finnes på http://skoleruter.no og kan også hentes fra https://open.stavanger.kommune.no/pages/applikasjoner

Felles nettløsning for alle sykehus i Norge

For første gang er alle offentlige sykehus i Norge på felles nettløsning og utvikler og deler viktig pasientinformasjon. Helhetlig og samordnet digital nettkommunikasjon var målet. Da de offentlige sykehusene i Norge skulle få ny, felles nettløsning, startet vi med å spørre brukerne. Svaret var at det var vanskelig å finne fram, at de hadde mange spørsmål når de skulle til sykehuset og lurte på hva som skulle skje. Svarene var helt avgjørende for hvordan nettløsningen ble. Nå er nettinformasjonen rundt behandling bygget opp slik at du kan lese hva som skjer før, under og etter en behandling. Brukernes stemme skal også påvirke hvordan nettløsningen skal utvikle seg videre. Dette er vårt bidrag til pasientens helsetjeneste! Vi har blogget om hele prosessen http://www.helsenorgebeta.net/category/nettlosning-spesialist/.

Avinor - "Bli kjent på T2" - bli kjent spill for ansatte som skal jobbe på Gardermoen

Oslo lufthavn Gardermoen har en enorm oppgave når 24.000 ansatte skal læres opp i "hva er hvor" og "hvordan skal vi gi gode passasjeropplevelser på nye Gardermoen". Det å påvirke adferden til et så stort antall ansatte er en veldig vanskelig oppgave. Avinor var nødt til å tilby en engasjerende, motiverende og fleksibel opplæring som de ansatte kunne spille når det passet og når de hadde lyst. Attensi fikk oppdraget og skapte i samarbeid med deres prosjektgruppe en simulering som de ansatte skulle spille i forkant av åpningen. Den nye terminalen åpner offisielt i april 2017. Per nå har mer enn 20.000 ansatte spilt simuleringen. Tilbakemeldingen er svært bra og AVINOR har lyktes med å skape en engasjerende og motiverende opplæringsplattform.

Nav Lillehammer - Mobilt kontor

NAV Lillehammer - Gausdal har høsten 2016 og våren 2017 rullet ut og tatt i bruk mobilt kontor for alle sine saksbehandlere. Løsningen bidrar til at saksbehandlere kan møte sine brukere ute hos samhandlere og ute i virksomheter, men med full tilgang til saksbehandlingssystemene. Bærbare arbeidsstasjoner og mobiltelefoner er nå standard utrustning for saksbehandlere.

Kartverket - Elektronisk tinglysning

Kartverket har digitalisert en fire dagers tinglysingsprosess ned til tinglysing på sekundet! Kartverkets digitalisering av tinglysingsprosessen gir besparelser for boligkjøperen, for eiendomsmegleren og for ansatte i bank og finans. Samfunnsgevinstene er enorme. I et 15-årspersktiv er det estimert samfunnsøkonomiske gevinster for 1,3 milliarder kroner. Den digitale løsningen for tinglysing, også kalt Elida (elektronisk tinglysing i dag) effektiviserer hele boligkjøpsprosessen i fast eiendom og i borettslagsandeler - for alle parter. Boligkjøperen vil kunne bruke mindre tid på oppmøte for signering i bank og hos megler. Perioden for mellomfinansiering vil kortes ned kraftig, da boligkjøperen vil få raskere tilbakemelding på tinglysingsprosessen – og dermed kunne spare tusenvis av kroner. Bank- og meglerhusene får automatisert dokumenthåndteringen, og slipper utgifter til porto og vil også oppleve å kunne tinglyse på sekundet. Dokumentene kan kontrolleres både før signering og før innsending for å unngå mangler. Det gis umiddelbar beskjed om feil eller mangler. På sikt skal det utvikles en digital tjeneste for vanlige brukere, slik at de selv kan sende inn for tinglysing. Frem til nå har det tatt Kartverket fire dager å tinglyse en eiendom. I tillegg kommer postgang. Fra 18. april kan profesjonelle tinglyse på sekundet.

Landbruksdirektoratet - Naturskadeerstatning

En ny lov ble gjeldende fra 1. januar 2017, som innebar at Landbruksdirektoratet fikk hele ansvaret for statlig naturskadeerstatning. Formålet med omlegging av ordningen var blant annet at naturskaderammede på en enklere og mer effektiv måte skal kunne dokumentere sin skade og søke erstatning. De som blir rammet av en naturulykke skal også raskt få informasjon om at de kan ha rett til statlig erstatning. Frem til 1.1. 2017 har skadelidte henvendt seg til lensmannen for å søke om naturskadeerstatning. Fra nyttår har skadelidte selv søkt om erstatning via et digitalt søknadsskjema, direkte til Landbruksdirektoratet.

I tillegg til å digitalisere og forenkle selve søknadsprosessen, så Landbruksdirektoratet behovet for å finne nye måter å nå ut til naturskaderammede med informasjon om at ordningen finnes. Frem til nå har ordningen vært ukjent for mange, og mange kan ha misforstått forholdet mellom den statlige erstatningsordningen og de private forsikringsselskapenes ansvar ved naturskader. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse som viser at 56% av Norges befolkning ikke kjenner til den statlige naturskadeordningen. Informasjon om ordningen på Landbruksdepartementets nettsider har ikke vært god nok og Landbruksdirektoratet har utviklet et dedikert nettsted for ordningen med et brukervennlig innhold som er rettet mot søkerens behov.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - BRIS

BRIS er en nasjonal rapporteringsløsningen for alle landets brann- og redningsvesen utviklet i tett samarbeid med brukerne. Tjenesten gir brann- og redningsvesenene, 110-sentralene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) enkel tilgang til den innrapporterte informasjonen. BRIS gir svar på spørsmål som: Hvor skjer branner og andre ulykker? Når på døgnet? Hvor? Hva var årsakene til brannene? Hvem blir rammet av brann? Dette gir et detaljert kunnskapsgrunnlag for å drive effektivt brannforebyggende arbeid og dermed redde liv.

BRIS sikrer god samhandling mellom 110-sentralene, de kommunale brann- og redningsvesenene og DSB blant annet gjennom deling av data i sann tid. BRIS effektiviseres rapporteringsarbeidet til utrykningslederne i brannvesenet ved å nyttiggjøre dataene 110-operatøren allerede har registrerer om hendelsen. Dermed lettes rapporteringen for brannvesenet ettersom grunnlagsinformasjon om hendelsen automatisk blir tilgjengelig i BRIS. En rekke type oppdrag automatbehandles i BRIS og går rett inn i statistikkgrunnlaget uten at utrykningslederen behøver å behandle oppdraget. I tillegg effektiviseres rapporteringen ved at BRIS automatisk henter informasjon fra Matrikkelen (eiendomsinfo), Vegvesenet (tunell og veiinfo) og Brønnøysundregistrene (næringstype). BRIS effektiviserer også delingen av data til Kystverket og Finans Norge.

Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens strålevern - Miljøkommune.no

Statlige etater samarbeider om å gi kommunene oppgaverettede veiledere i miljøforvaltning. Formålet med Miljøkommune.no er å hjelpe saksbehandleren i kommunen med å løse miljøoppgaver på en god og effektiv måte. Dette gir flere effektiviseringsgevinster både for brukere og avsendere. Brukeren får samlet hjelperessurser på ett sted, god og effektiv hjelp til å løse oppgaver og tiltaket bidrar til økt kompetanse. Avsendere får forklart hvordan juridiske bestemmelser skal omsettes til handling på lokalt nivå. Det bidrar til å ensrette praksis. Denne filmen viser hvordan nettstedet kan brukes: https://www.youtube.com/watch?v=gDuXqlHDB6c.

Film: http://www.bing.com/videos/search?q=Youtube+milj%c3%b8kommune&view=detail&mid=62B023E0D110AF7F7D9162B023E0D110AF7F7D91&FORM=VIRE4

Forsvarsbygg - Basen

Det viktigste arbeidet Forsvaret gjør er å forsvare landet vårt. Forsvarsbyggs oppgave er å sørge for at Forsvaret har effektive og fleksible fasiliteter for å øve, lære og bo, samt kostnadseffektive løsninger som gjør at ressurser frigjøres til å styrke kjernevirksomheten i Forsvaret. Løsningen, kalt «Basen», er en digital plattform for tjenester Forsvarsbygg leverer til Forsvaret. Basen effektiviserer samhandlingen mellom forsvarsansatte og Forsvarsbygg. Løsningen håndterer en rekke tjenester. I denne sammenhengen ser vi spesifikt på den delen av løsningen som er en bookingløsning for overnatting for forsvarsansatte.

Basen har gjennom bookingløsningen for overnatting for forsvarets ansatte generert betydelige inntekter som føres tilbake til Forsvaret, og som kan bidra til økt forsvarsevne gjennom å finansiere flere øvelser og bedre utstyr. Basen gir forsvarsansatte en enkel og tidsbesparende måte å melde inn feil og mangler knyttet til bygg og anlegg. Dette medfører økt levetid på de enorme bygningsmassene og gir mer verdi for samfunnets investeringer.

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune - Heldigital byggesøknadsprosess

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har som den første kommunen i landet utviklet en heldigital søknadsprosess som er tilpasset den eiendommen du skal bygge på. Gjennom en veiledet dialog føres brukerne gjennom søknad om rammetillatelse, brukstillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest, der de får tilpasset informasjon og hjelp underveis. Vår veiledede dialog fører brukerne gjennom søknadene, og tilbyr kun relevante regler og informasjon. Vi samarbeider tett med etatens klarspråksprosjekt for å sikre at språket i løsningene er tilpasset brukerne. I tillegg sørger vi for en god språklig sammenheng mellom trykte og digitale tekster.

Brønnøysundregistrene - Brukerstyrt samtykke i Altinn

Brukerstyrt samtykke gjør det mulig for alle som har avgitt data til én offentlig myndighet å samtykke til at de deles med andre - også med private aktører. Det er etter vår mening den viktigste nyvinningen for digitaliseringen i Norge på mange år. Utvidelse av autorisasjonsløsningen i Altinn med funksjonalitet for brukerstyrt samtykke gir brukeren kontroll over egne data, i tråd med føringene fra stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, og er en forutsetning for noen av Skates mest prioriterte tiltak.

Brukerstyrt samtykke er nødvendig for å oppfylle «once only»-prinsippet, som har vært et urealisert mål for norsk forvaltningspolitikk i nærmere 30 år: Informasjonsforvaltning og deling av data, så de bare avgis én gang, forutsetter tillatelse til å dele data. For tiden er «Samtykkebasert lånesøknad» i test med reelle lånesøkere i Sparebank1, som benytter brukerstyrt samtykke i Altinn for å gi banken tilgang til skattegrunnlag og inntektsopplysninger hos skatteetaten. Flere andre anvendelser er under utvikling i finanssektoren. Tilsvarende bruk av funksjonaliteten vil skje i alle sektorer. Ved at den inngår i en sentral, offentlig felleskomponent, spres de nye mulighetene enkelt og kostnadseffektivt til hele samfunnet. Det forventes innsparinger i milliardklassen for løsninger som allerede er i gang med å ta funksjonaliteten i bruk.

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) - Elektronisk tømmeregistrering

BIR har videreutviklet en løsning for elektronisk tømmeregistrering av avfallsbeholdere. Alle tømminger av avfallsbeholdere fra våre husholdningskunder blir registrert på den enkelte kunde ved hjelp av sensorteknologi montert på beholder og bil. BIR har i tillegg utviklet programvare som muliggjør samme registrering for borettslag og bossnettet. Sistnevnte er et underjordisk avfallssugsystem, montert i Bergen sentrum. Sammen med en modell for fleksibelt avfallsgebyr gir vår elektroniske tømmeregistrering kundene større valgfrihet og et insentiv til kildesortering og avfallsreduksjon. Kundene får dermed en mulighet til å påvirke sitt eget avfallsgebyr.

Som følge av denne digitaliseringen ser vi to tydelige effekter. For det første så hjelper vi kundene til å bli mere miljøvennlig. Løsningen gir et økonomisk insentiv for kundene til å redusere mengden restavfall og øke kildesorteringen av avfall som kan gå til gjenvinning. Deretter, når kundene blir mere miljøvennlig og kildesorterer bedre, så bidrar løsningen til reduksjon av restavfallsmengdene. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale klima- og miljømålsettinger.

Selve kåringen av årets digitale suksesshistorie gjøres av deltakerne på Digitaliseringskonferansen. En jury ledet av Difi vil velge ut tre finalekandidater som blir presentert på konferansen.

Årets jury består av: 

Heidi Arnesen Austlid

Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge

 
Håkon Haugli

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

 
Line Richardsen

Line Richardsen, avdelingsdirektør KS

 
Ellen Strålberg

Juryleder Ellen Strålberg, Difi

 

I fjor var Husbanken, Utdanningsdirektoratet og Deichmanske bibliotek Tøyen i finalerunden, hvor sistnevnte ble stemt frem som vinner. 

Publisert: 11. mar 2015, Sist endret: 20. okt 2017

Deldette

Kontakt