Program

Det finnes idag mange digitaliseringskonferanser. På denne treffer du toppledere som er ansvarlig for digitalisering i Norge.

Publisert: 13. feb 2019, Sist endret: 18. mar 2019

11. juni

Regjeringens nye digitale strategi

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Datadreven forvaltning for fremtiden — med modeller fra fortiden?

Direktør Christine Bergland, Direktoratet for eHelse

Gode informasjonskilder er et fundament for gevinstrealisering ved digitalisering

Direktør Hans Christian Holte, Skatteetaten

Et datadrevet helsevesen – til det beste for pasienten!

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF

Stordata og kunstig intelligens forandrer medisinen

Professor og avdelingsleder Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus

Datadrevet forvaltning i NAV

Sigrun Vågeng, direktør i NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Mine beste råd til offentlig sektor!

Anette Mellbye, Rådgiver og styremedlem med spisskompetanse på digital transformasjon og innovasjon 

Vi deler ut «Digitaliseringsprisen - årets digitale suksesshistorie»

12. juni

Velg mellom disse sesjonene

Sesjon 1: Innovativ dokumentasjon - fremtidens måter å jobbe på

 

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi

I dag skapes dokumentasjon på stadig nye flater; blant annet i fagsystemer, sosiale medier, sms, chatbots, mail og i ulike samhandlingsløsninger. Hvordan bør vi ta vare på dokumentasjon for at den skal være lett tilgjengelig for virksomhetene når de trenger den og samtidig sikre trygg langtidslagring? Digitalisering gir både utfordringer og muligheter for hvordan ansatte løser sine arbeidsoppgaver. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan virksomhetenes arbeidsprosesser endrer seg i takt med den digitale utviklingen og hvilke konsekvenser det gir for måten vi tar vare på og forvalter dokumentasjon fra samfunnet. Vi presenteres best practice gjennom brukerhistorier fra flere aktører. Sesjonen avsluttes med en paneldebatt hvor veien videre vil bli diskutert.

Sesjon 2: Smarte byer og bygder får grønn omstilling til å skje

 

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Helene Hoggen, Difi

Smarte byer og bygder får grønn omstilling til å skje, for eksempel ved å ta i bruk innovative anskaffelser og Innovasjon Norges nye matchmaking verktøy. Cicero sier at norske kommuner kan være nøkkelen til det grønne skiftet, ved at de er endringsagenter som er villige til å eksperimentere seg fram til gode løsninger Difi og Innovasjon Norges Smart City nettverk samarbeider tett om programmet. Vi tar deg med inn i prosessene og samarbeidet som ligger bak nye miljøvennlige løsninger som selvkjørende busser, digital bærekraftkartlegging og nye sirkulære forretningsmodeller.

Sesjon 3: Slik lykkes du med digital transformasjon – syv lederkompetanser

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Difi

Digital transformasjon krever nye måter å tenke på og nye måter å lede på. Difi presenterer syv lederkompetanser som er helt sentrale for ledere som skal lykkes med digital transformasjon. På dette sporet får du høre om spennende omstillingsprosjekter som belyser flere av disse lederkompetansene. Vi har invitert ledere til å dele sine erfaringer, fortelle hva de faktisk gjør og hva som kreves av lederkompetanse. 

Sesjon 4: Hvordan fremmer økosystemer en datadrevet forvaltning?

 

Fagansvarlig: Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Difi

For å kunne håndtere komplekse livshendelser og samfunnsutfordringer må fremtidens forvaltning bli et datadrevet økosystem. Det er mange forutsetninger som må være til stede for å få til dette. Deling av data, felles forståelse av hva økosystem er og strukturelle rammebetingelser er noen av disse, og er tema for sesjonen. Her får du høre eksperter snakke om økosystem, du får lære om hvordan offentlige aktører fra ulike samfunnsområder finner innovative måter å jobbe i økosystemer.  Vi utfordrer selvsagt også sentrale beslutningstakere om hva de gjør med strukturelle rammebetingelser for å sikre at fremtidens forvaltning faktisk blir et datadrevet økosystem.

Sesjon 5: Tillit som driver for effektiv digitalisering og innovasjon i offentlig forvaltning

 

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Barbro Lugnfors, Difi

Vi snakker om hvorfor tillit er lønnsomt, hvordan forvaltningen arbeider med å sikre denne tilliten og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnet om denne tilliten brytes. Vi får også erfaringsforedrag fra en virksomhet som måtte arbeide med å gjenopprette informasjonssikkerheten etter at fremmede aktører kom inn i deres systemer.

Offentlig privat samarbeid - Speed dating

Etter lunsj bygger vi på den gode erfaringen fra i fjor med speed-dating, hvor ledende leverandører og offentlig etater presenterer sine nye løsninger og tjenester. 

Offentlig privat samarbeid - Speed dating 2018

 

Deldette