Virksomhetsgjennomgang. Organisatoriske endringer i staten 1992-2007

Rapporten gir en oversikt over den forvaltningspolitiske utviklingen fra 1992 til 2007 med vekt på de organisatoriske endringer. I tekst og figurer beskrives sammenslåinger av forvaltningsorganer, overføring av oppgaver mellom departement til direktorat, etablering av forvaltningsorganer og selskaper på nye områder, utskilling (fristilling) av virksomhet fra staten og noen spesielle utviklingstrekk ved endringer i noen større etater.

Publisert: 22. feb 2008, Sist endret: 24. feb 2015

Formålene med endringene oppsummeres og det redegjøres for resultater fra evalueringer av noen større omorganiseringer og reformer i staten. Særegne trekk ved utviklingen i perioden drøftes.

Kartleggingen har vært basert på data fra NSDs forvaltningsdatabase, relevante forsknings- og evalueringsrapporter, Statskonsultrapporter og offentlige dokumenter.

Pressemelding om rapporten: Organisasjonsendringer i Staten