Valgets kval

Difi legger i denne rapporten fram en utredning for etablering av en ny sentral valgenhet underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Utredningen er gjort på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

Publisert: 15. feb 2010, Sist endret: 09. jan 2015

I kap. 2 refereres bakgrunn og mandat for prosjektet, samt en kort redegjørelse for metode og datagrunnlag. Kap. 3 er en oversikt over nåværende organisering av norsk valgadministrasjon, mens kap. 4 gir en kort innføring i organiseringen av tilsvarende administrasjon i Sverige og Danmark. I kap. 5 omtales uttrykte behov for endringer i valgadministrasjonen. I kap. 6 gjøres det en vurdering av generelle og særlige hensyn som bør legges til grunn ved organiseringen, og i kap. 7 drøftes oppgaver, rolle og grad av uavhengighet for en sentral valgenhet underlagt KRD. I kap. 8 er det vist en del sannsynlige virkninger av at en sentral valgenhet lokaliseres utenfor Oslo, samt skissert en del kriterier for å velge en gunstig lokalisering. Kap. 9 er en gjennomgang av trinnene i prosessen med å etablere en sentral valgenhet.

Pressemelding om rapporten: Valgets kval? Utredning for etablering av en sentral valgenhet