Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen

På oppdrag av Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utredet dagens situasjon og eventuelle forslag til endringer når det gjelder regulering av miljøgifter.

Publisert: 01. mar 2010, Sist endret: 09. jan 2015

En rekke HMS-etater og andre statlige virksomheter er intervjuet, og det er foretatt telefonintervju med 11 fylkesmannsembeter. Forurensningsloven og produktkontrolloven er de mest sentrale lovene. EU-samarbeidet preger både regelverksutviklingen og kunnskapsutviklingen. Tilsyn avdekker mange avvik, særlig hos små virksomheter. Det er sjelden det foretas politianmeldelse.

Det er et stort behov for informasjon og veiledning overfor de minste kommunene, som ofte har mangelfull kapasitet og kompetanse på miljøgifter. Fylkesmannsembetene opplever utfordringer med å dekke et ganske vidt spekter av saker på en god måte. Miljødatabasene har til dels dårlig kvalitet.

Difi foreslår at det utredes om og hvordan de små kommunenes kompetanse kan bli bedre. Det foreslås at en spesialisering mellom fylkesmennene vurderes. Videre foreslås det at det utarbeides en felles policy for hvordan en kan få de små virksomhetene til å etterleve regelverket i større grad, og at det vurderes et strategisk forum for forskning på miljøgifter.

Pressemelding om rapporten: Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen