Brukerretting og brukermedvirkning. Kartlegging i sentralforvaltningen 2010

Brukerretting og brukermedvirkning i offentlig sektor har vært en sentral målsetting for alle regjeringer i flere tiår. Når både sittende og tidligere regjeringer har gjort det klart at de har ambisiøse mål om å ta brukerne på alvor, er det viktig å få kunnskap om hvordan virksomhetene følger opp mål og forventninger i praksis.

Publisert: 20. okt 2010, Sist endret: 16. feb 2015

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har ønsket å skaffe oppdatert kunnskap om brukerretting i statsforvaltningen. Difi har gjennomført en kartlegging som er basert på intervjuer i åtte statlige virksomheter høsten 2009, og en spørreundersøkelse våren 2010 som ble besvart av 79 av 109 virksomheter. Brukerretting er også vurdert i et bredere forvaltningspolitisk og historisk perspektiv. Forvaltningsorganer i sentralforvaltningen var med i undersøkelsen, men departementer, universitet/høgskoler var ikke med.

Undersøkelsen viste at brukerretting er nedfelt i en rekke eksterne og interne mål og planer, og at statlige virksomheter gjennomfører mange ulike tiltak og aktiviteter for å brukerrette sin virksomhet.

Pressemelding om rapporten: Statsforvaltningen tar mer hensyn til brukerne