Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen

Hva er aktuelle alternativer hvis det er ønskelig å reorganisere spesialisthelseforvaltningen? I dette notatet drøfter Difi tre alternative tilknytningsformer. Ett alternativ er å erstatte de regionale helseforetakene med et direktorat, et annet alternativ er å erstatte dem med et nasjonalt helseforetak, og et tredje alternativ er å sløyfe dette mellomnivået og la departementet styre de lokale helseforetakene direkte.

Publisert: 18. mar 2016, Sist endret: 18. mar 2016

Dette er blant de spørsmål som nå vurderes av et offentlig utvalg (Kvinnsland-utvalget). På oppdrag fra dette utvalget har Difi drøftet noen alternative tilknytningsformer. I Difi-notatet er det gjort rede for en rekke momenter som kan tale for og imot valg av disse alternativene, bl.a. at et direktorat bedre kan bidra til demokratisk legitimitet ved at det sikrer en ubrutt kommandokjede fra statsråd og nedover, og at et nasjonalt helseforetak bedre kan bidra til effektiv saksgang og styringsstruktur.

Det er i notatet også pekt på hvordan alternativene kan utformes med et regionalt nivå. For alternativet med et direktorat vil dette innebære en vanlig etatsstruktur, mens alternativet med et nasjonalt helseforetak da vil få regionalt plasserte filialer som formelt vil være en del av det nasjonale helseforetaket.