Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning

Det er 3121 flere ansatte i den sentrale statsforvaltningen i 2015 enn det var i 2009. Korrigert for omorganiseringer og oppgaveflyttinger som ikke representerer en reell vekst i antall ansatte i staten, var økningen på 1821 ansatte. Den årlige veksten var størst mellom 2009 og 2013, og direktoratene har vokst mer enn departementene.

Publisert: 15. aug 2016, Sist endret: 04. mar 2019

I dette notatet presenterer vi utviklingen i antall ansatte i den sentrale statsforvaltningen i perioden 2009 til 2015. Med sentral statsforvaltning mener vi departementer og underliggende direktorater. Grunnlaget for analysen baserer seg dels på tall innhentet fra Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) og dels på Difis egen kartlegging av departementene og direktoratene. Difi har gjennomført analysen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med Finansdepartementet.

Fra 2009 til 2015 har antallet ansatte i den sentrale statsforvaltningen vokst fra 17 865 til 20 986 ansatte, ikke justert for omorganiseringer. Dette utgjør en samlet vekst på 17 prosent. En stor del av denne veksten skyldes imidlertid omorganiseringer, og den justerte veksten er derfor på 1821 ansatte i perioden. Dette gir en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,5 prosent mellom 2009 og 2015.

Eksempler på omorganiseringer mellom den sentrale statsforvaltning og deres ytre etat kan være mellom Politidirektoratet og politidistriktene og mellom Skattedirektoratet og Skatteetatens regionskontorer. Et eksempel på omorganisering mellom den sentrale statsforvaltning og andre deler av statsforvaltningen kan være opprettelsen av Landbruksdirektoratet, hvor ansatte fra Statens reindriftsforvaltning ble en del av den sentrale statsforvaltningen.

Årlig gjennomsnittlig vekst i antall statsansatte i perioden 2009-2015
 

Figur 1

Størst vekst i direktoratene

Veksten i antall ansatte er sterkere i direktoratene enn i departementene. Når vi justerer for omorganiseringer, hadde direktoratene samlet en vekst fra 2009 til 2015 på om lag 1729 ansatte, mens departementene økte med 92. Dette gir en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,3 prosent for departementene og 1,9 prosent for direktoratene.

Årlig gjennomsnittlig vekst i antall ansatte i departementer og direktorater i perioden 2009-2015
 

Figur 2

Veksten fordeler seg ulikt mellom de forskjellige departementene og direktoratene, og den årlige veksten i antall ansatte i den sentrale statsforvaltning varierer også i de enkelte år, som vist i figur 2.

Nye oppgaver gir flere ansatte

I tillegg til at vi har sett på utviklingen i antall ansatte hvert enkelt år, har vi bedt de ulike departementene og direktoratene om å forklare den årlige utviklingen som ikke skyldes omorganiseringer. Disse svarene ligger til grunn for analysen av årsaker til utviklingen i antall ansatte.

Kartleggingen viser at det er nye eller endrede oppgaver som er hovedårsaken til at det blir flere ansatte i departementene og direktoratene. Også endret arbeidsmengde bidrar til flere ansatte. Samtidig har effektiviseringstiltak bidratt til færre ansatte.

 Samlet, sentral statsforvaltningKvalitetssikret (besvart Difis undersøkelse)Ikke kvalitetssikret (ikke besvart Difis undersøkelse)

Antall ansatte, 2015

20 986

19 748

1 238

Vekst 2009-2015

3 121

3 030

91

Vekst 2009-2015, justert for omorganiseringer

1 821

1 704

117

Vekst 2009-2015, fordelt på ulike årsaker i Difis undersøkelse:

 

1 588

 

Utvidelse/reduksjon av oppgaveporteføljen (fått nye eller mistet gamle oppgaver/tjenester)

 

1 032

 

Økt/redusert arbeidsmengde innenfor nåværende oppgaveportefølje

 

515

 

Effektivisering

 

-479

 

Økt/redusert ambisjonsnivå for nåværende oppgaveportefølje

 

329

 

Andre årsaker

 

163

 

Profesjonalisering/oppgradering eller nedjustering av administrasjonen

 

68

 

Vakanser/naturlige svingninger

 

-40

 

Uforklart utvikling

 

116

 

Mediehenvendelser

Pressekontakt Ellen Jahren
Tel: 908 82 353
E-post: ellen.jahren@difi.no