Innovasjon i offentlig sektor - både helhet og mangfold

Siden 2010 har noen sentrale aktører økt sin kompetanse og innsikt på fagområdet innovasjon. Likevel er det uklart om innovasjonskraften er sterk nok, om ansvaret for innovasjon i offentlig sektor er for fragmentert og om det er behov for å tenke nytt om hvordan vi kan styrke innovasjonsarbeidet.

Last ned

Det er bakgrunnen for at Difi fikk følgende oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tildelingsbrevet for 2016:

«Ansvaret for innovasjon i offentlig sektor er fragmentert. Difi skal invitere KS, Innovasjon Norge og andre relevante aktører til en diskusjon om mulige alternativer for en mer helhetlig, nasjonal pådriver for innovasjon i offentlig sektor. Difi skal så gi sin vurdering til KMD på selvstendig grunnlag.»

Denne rapporten gir et bredt bilde av hvilke aktører som gjør hva på innovasjonsområdet i offentlig sektor i dag. Våre funn viser at innsatsen må styrkes for å realisere de politiske ambisjonene, men forventningen til rollen som nasjonal pådriver for innovasjon spriker. Vår konklusjon er at én innovasjonsaktør ikke kan ha rollen alene, men at rollene og samarbeidet mellom de mest sentrale aktørene bør tydeliggjøres og styrkes.

På grunnlag av kartlegging og analyse, anbefaler vi følgende konkrete tiltak:

  1. utarbeide en nasjonal strategi for innovasjon i offentlig sektor
  2. koordinere og målrette tilskudd og stimuleringsordninger fra ulike departement bedre
  3. etablere et innovasjonslaboratorium for at offentlige virksomheter skal kunne eksperimentere med nye innovative løsninger
  4. innføre en hospiteringsordning hvor ressurspersoner kan jobbe i andres prosjekter 2 – 3 måneder
  5. etablere et innovasjonsnettverk for ledere enten som et nytt tilbud eller å la innovasjon bli et sentralt tema i eksisterende nettverk blant ledere
  6. etablere et fast forum for de offentlige innovasjonsaktørene/-pådriverne Difi, Forskningsrådet, KS, Innovasjon Norge, DogA og Helsedirektoratet/ Direktoratet for e-helse. Formålet er å komme fram til konkrete forslag til løsninger på de svakhetene denne rapporten påpeker og følge opp anbefalingene.
Publisert: 
28. feb 2017

Kontakt