Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis"

Målet med prosjekt «Regelverk i praksis» var å styrke statens formidling av regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Rapporten viser at formidlingen nå tar, i større grad enn før, utgangspunkt i skolens utfordringer knyttet til å følge regelverket. Prosjektet strakk seg over flere år og målgruppen var ansatte i fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet.

Last ned

Over tusen personer deltok, hvorav en tredel var kommunale skolefolk som bidro med innspill og lokale praksispresentasjoner for å gi de nasjonalt ansatte kunnskap om den lokale skolehverdagen. 

Prosjektet la stor vekt på å følge opp forvaltningspolitiske styringssignaler som brukerretting og samordning, både faglig og organisatorisk. I tillegg fant Difi indikasjoner på at gjennomføringsevnen, i kraft av bedre regelverksetterlevelse, kan ha blitt styrket. Dette vil imidlertid avhenge av at ledelsene i fylkesmannsembeter og direktorat følger opp resultatene og forankrer og viderefører lærdommen fra prosjektet i sine respektive virksomheter.
 

Publisert: 
01. jun 2017

Kontakt