Fortsatt uavhengig? En kartlegging av uavhengige myndighetsorganer

For å bidra til Forvaltningslovutvalgets kunnskapsgrunnlag i arbeidet med ny forvaltningslov, har Difi kartlagt uavhengige myndighetsorganer. Dette oppdaterer en del av materialet i tidligere Difi-rapporter (2012 og 2014).

Last ned

  • Hovedfunn:
  • Ingen tegn til mindre bruk av uavhengige myndighetsorganer.
  • Fortsatt en lav andel av de uavhengige myndighetsorganene som har en formalisert og entydig regulering av sin uavhengighet.
  • Klagenemndsstrukturen er fortsatt fragmentert: Et stort antall nemnder som er høyst forskjellig organisert og regulert.
  • De fleste klagenemndene har små sekretariater, mange med mindre enn ett årsverk til disposisjon. Det er imidlertid to tilfeller av sammenslåinger av faglige og administrative ressurser til vesentlig større fagmiljøer.
Publisert: 
08. jan 2018

Kontakt