Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging

Hvor mange forvaltningsorganer i staten har styrer? Hvorfor eksisterer de? Bør forvaltningsorganer ha styrer? Dette notatet er laget i samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Publisert: 12. apr 2019, Sist endret: 12. apr 2019

Direktoratet for ikt (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kartlegging og vurdering av bruk av styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten. Veilederen Bruk av styrer i staten (Forbruker- og administrasjonsdepartementet 2006) fastslår at det som hovedregel ikke bør være styrer for forvaltningsorganer.

Difi og DFØ har kommet fram til at 23 forvaltningsorganer har styrer. I denne sammenheng teller 21 universitet og høgskoler som 1. Det innebærer at i alt 43 virksomheter har styrer. I notatet gis en beskrivelse av begrunnelsene for at forvaltningsorganet har styre og departementenes vurderinger av formål, rolle, oppgaver og myndighet.

Kartleggingen viser at det det er stor variasjon i både begrunnelser for å ha styre og hvilke roller, oppgaver og myndighet som er tillagt styrene. Generelt virker det som veilederen for bruk av styrer fortsatt er relevant og omhandler de mest aktuelle problemstillingene. Variasjonene i bruk av styrer skyldes i liten grad veilederen. Noen forhold kan imidlertid utdypes dersom veilederen revideres.