501 000

ansatte i kommunal virksomhet

 

Difi presenterer i hovedsak tall om statsansatte. Vi har laget denne figuren for å vise hvor mange som er ansatt i de ulike delene av forvaltningen, herunder kommunal- og fylkeskommunal virksomhet (omtrent 547 000 ansatte) og statsforvaltningen (omtrent 166 000 ansatte).

Difi definerer staten etter virksomhetenes tilknytningsform til den utøvende statsmakt. Virksomheter som juridisk sett er en del av staten, regnes som en statlig virksomhet. Juridisk sett har helseforetakene status som eget rettssubjekt, derfor holdes ansatte i helseforetakene utenfor statistikken om ansatte i staten. Vi tar heller ikke med ansatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:April 2020

166 000

ansatte i statlig virksomhet

 

Figuren viser utviklingen i antall statsansatte fra 1980–2018. Antallet statsansatte er redusert fra ca. 184 000 i 1980 til omtrent 166 000 i 2018.  

Det store fallet i antall statsansatte fra 1999 til år 2000, skyldes at NSB, Telenor m.fl. ble omgjort til selskaper etter reformene på 90-tallet, noe som førte til at de ansatte ikke lenger hadde staten som arbeidsgiver. 

Fallet i antall ansatte fra 2016 til 2017 skyldes i hovedsak to reformer. For det første ble Jernbaneverket nedlagt den første januar 2017. Det nyopprettede Jernbanedirektoratet ble en del av statsforvaltningen, mens BaneNor ble etablert som et statsforetak. Den andre viktige reformen er skillet mellom kirke og stat. De som mot slutten av 2016 arbeidet i Den norske kirke, var fra januar 2017 ikke lenger ansatte i staten. Disse to reformene står for en reduksjon i antall ansatte på drøyt 6 000 fra 2016 til 2017. Vi har blogget mer utførlig om fallet i antall ansatte fra 2016 til 2017.

Andelen statsansatte av sysselsatte i Norge har ligget jevnt på rundt 6 prosent fra 2000 frem til 2018.

Mer presis måling 

SSB har fra og med 2016 gått over til å benytte et årsgjennomsnitt for ansatte i staten. Nå benyttes informasjon fra alle måneder i kalenderåret, noe som gir en mer presis måling. Til og med 2015 er måletidspunkt for statistikken 3. uken i november i aktuelt år.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:April 2020

Denne tabellen viser ansatte i departementene og i deres underliggende virksomheter. Kunnskapsdepartementet med underliggende virksomheter er det største departementsområdet med omtrent 50 000 ansatte. Forsvaret og Politi- og lensmannsetaten er de største enkeltvirksomhetene med hhv 17 969 og 17 844 ansatte. Tredje størst er NAV med 14 664 ansatte. Merk at helseforetakene ikke er med i disse tallene. 

Miljødirektoratet

Det er 752 ansatte i Miljødirektoratet i 2018. Direktoratet har omlag 200 rovviltkontakter som arbeider på timebasis.

 

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:April 2020

50 000

ansatte i departementsområdet kunnskap

I denne figuren kan du sammenligne utviklingen i to departementsområder over tid. Et departementsområde består av et departement med underliggende virksomheter. Merk at ansatte i helseforetakene (sykehus) ikke er regnet med i statistikken.

Kunnskapsdepartementet med sine underliggende virksomheter som  universiteter og høyskoler, er det største med rundt 50 000 ansatte. Foruten Statsministerens kontor er departementsområdene olje og energi og klima og miljø de to minste med henholdsvis rundt 1 000 og 1 400 ansatte.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2017, 4. kvartal. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:Høsten 2019

1 av 3

statsansatte er under 40 år

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:2020

49

prosent av ansatte i staten er kvinner

I denne figuren kan du velge å se på kvinneandel eller innvandrerandel i hvert departementsområde. Du kan også se på utviklingen innenfor hvert departementsområde og sammenligne med andelen i staten totalt fra 2011 til 2017.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2017, 4. kvartal. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:Høsten 2019

Ansatte i staten

opplever å bli faglig utfordret i sitt arbeid (78 av 100 mulige poeng)

I Difis normering av gjennomsnittsskår har vi definert verdier opp til 50 som lav/nøytral, 51–69 som middels, 70–80 som høy og 81–100 som svært høy.  

Disse utvalgte resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 viser ansattes tilfredshet med ulike forhold på sin arbeidsplass. Statsansatte er jevnt over godt fornøyd med jobben sin. På så godt som alle områder hvor vi har målt utvikling over tid, er de statsansatte mer fornøyd i dag enn tidligere.

Se alle resultater fra medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 

Kilde:Medarbeiderundersøkelsen i staten, 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:Juni 2019

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Les mer om statistikken og definisjoner på SSBs nettside. Statistikken dekker ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter. Merk at helseforetakene ikke er inkludert. Tallet på ansatte er hentet fra tredje uke i november.

Statistikken inkluderer sysselsatte fra 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte (korttidsopphold). Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Den viktigste kilden er NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). Ansatte som ifølge NAV er oppdragstakere, holdes utenfor. Kilden for innvandringskategori og landbakgrunn er SSBs Befolkningsstatistikksystem (BESYS).

Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Totalt antall sysselsatte blir ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger.

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

For sysselsatte med flere arbeidsforhold i referanseuken, fastsettes ett som det viktigste. Opplysninger om personenes jobb- og bedriftsrelaterte kjennemerker gjelder det viktigste arbeidsforholdet.

De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte.

KildeSSB, sysselsetting, registerbasert, 2016, 4. kvartal.
Emner på Difis nettsiderAnsatte i staten, organisering av staten
Neste publisering i DifiApril 2018
Ansvarlig avdeling i DifiAvdeling for ledelse og organisering (LEO)

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*