501 000

ansatte i kommunal virksomhet

 

Difi presenterer i hovedsak tall om statsansatte. Vi har laget denne figuren for å vise hvor mange som er ansatt i de ulike delene av forvaltningen, herunder kommunal- og fylkeskommunal virksomhet (omtrent 547 000 ansatte) og statsforvaltningen (omtrent 166 000 ansatte).

Difi definerer staten etter virksomhetenes tilknytningsform til den utøvende statsmakt. Virksomheter som juridisk sett er en del av staten, regnes som en statlig virksomhet. Juridisk sett har helseforetakene status som eget rettssubjekt, derfor holdes ansatte i helseforetakene utenfor statistikken om ansatte i staten. Vi tar heller ikke med ansatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:April 2020

166 000

ansatte i statlig virksomhet

 

Figuren viser utviklingen i antall statsansatte fra 1980–2018. Antallet statsansatte er redusert fra ca. 184 000 i 1980 til omtrent 166 000 i 2018.  

Det store fallet i antall statsansatte fra 1999 til år 2000, skyldes at NSB, Telenor m.fl. ble omgjort til selskaper etter reformene på 90-tallet, noe som førte til at de ansatte ikke lenger hadde staten som arbeidsgiver. 

Fallet i antall ansatte fra 2016 til 2017 skyldes i hovedsak to reformer. For det første ble Jernbaneverket nedlagt den første januar 2017. Det nyopprettede Jernbanedirektoratet ble en del av statsforvaltningen, mens BaneNor ble etablert som et statsforetak. Den andre viktige reformen er skillet mellom kirke og stat. De som mot slutten av 2016 arbeidet i Den norske kirke, var fra januar 2017 ikke lenger ansatte i staten. Disse to reformene står for en reduksjon i antall ansatte på drøyt 6 000 fra 2016 til 2017. Vi har blogget mer utførlig om fallet i antall ansatte fra 2016 til 2017.

Andelen statsansatte av sysselsatte i Norge har ligget jevnt på rundt 6 prosent fra 2000 frem til 2018.

Mer presis måling 

SSB har fra og med 2016 gått over til å benytte et årsgjennomsnitt for ansatte i staten. Nå benyttes informasjon fra alle måneder i kalenderåret, noe som gir en mer presis måling. Til og med 2015 er måletidspunkt for statistikken 3. uken i november i aktuelt år. Dette innebærer at tallene før og etter endringen i målemetoden ikke er direkte sammenliknbare. Figuren gir likevel en god indikasjon på utviklingen i antall ansatte over tid. 

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:April 2020

Denne tabellen viser ansatte i departementene og i deres underliggende virksomheter. Kunnskapsdepartementet med underliggende virksomheter er det største departementsområdet med omtrent 50 000 ansatte. Forsvaret og Politi- og lensmannsetaten er de største enkeltvirksomhetene med hhv 17 969 og 17 844 ansatte. Tredje størst er NAV med 14 664 ansatte. Merk at helseforetakene ikke er med i disse tallene. 

Miljødirektoratet

Det er 752 ansatte i Miljødirektoratet i 2018. Direktoratet har omlag 200 rovviltkontakter som arbeider på timebasis.

 

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:April 2020

50 000

ansatte i departementsområdet kunnskap

I denne figuren kan du sammenligne utviklingen i to departementsområder over tid. Et departementsområde består av et departement med underliggende virksomheter. Merk at ansatte i helseforetakene (sykehus) ikke er regnet med i statistikken.

Kunnskapsdepartementet med sine underliggende virksomheter som  universiteter og høyskoler, er det største med rundt 50 000 ansatte. Foruten Statsministerens kontor er departementsområdene olje og energi og klima og miljø de to minste med henholdsvis rundt 1 000 og 1 400 ansatte.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:Høsten 2020

1 av 3

statsansatte er under 40 år

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:2020

50

prosent av ansatte i staten er kvinner

I denne figuren kan du se på kvinneandel i hvert departementsområde. Du kan også se på utviklingen innenfor hvert departementsområde og sammenligne med andelen i staten totalt eller med et annet departementsområde fra 2016 til 2018.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:Høsten 2020

11

prosent av ansatte i staten er innvandrere

 

I denne figuren kan du se på innvandrerandel i hvert departementsområde. Definisjonen av innvandrere dekker også norskfødte med innvandrerforeldre.

Du kan også se på utviklingen innenfor hvert departementsområde og sammenligne med andelen i staten totalt eller med et annet departementsområde fra 2016 til 2018.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Neste oppdatering:Høsten 2020

Ansatte i staten

opplever å bli faglig utfordret i sitt arbeid (81 av 100 mulige poeng)

I Difis normering av gjennomsnittsskår har vi definert verdier opp til 50 som lav/nøytral, 51–69 som middels, 70–80 som høy og 81–100 som svært høy.  

Disse utvalgte resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i staten 2018 viser ansattes tilfredshet med ulike forhold på sin arbeidsplass. Statsansatte er jevnt over godt fornøyd med jobben sin. 

Se alle resultater fra medarbeiderundersøkelsen i staten 2018 

Kilde:Statsansatteundersøkelsen, 2018, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:Høsten 2021

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten, antall arbeidsforhold, årsverk og årsverk fratrukket legemeldt sykefravær og permisjoner. Difi har valgt å presentere antall arbeidsforhold. Arbeidsforhold omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold (jobber) i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold.

Statistikken dekker ansatte i alle virksomheter i staten. Merk at helseforetakene ikke er inkludert. Les mer om statistikken og definisjoner på SSBs nettside.

KildeSSB, sysselsetting, registerbasert.
Emner på Difis nettsiderAnsatte i staten, organisering av staten
Ansvarlig avdeling i DifiAvdeling for utredning og analyse

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*