2 026 339

innbyggere har digital postkasse per 20.03.2019

Tall for innbyggere med digital postkasse i boksen over, oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall innbyggere som har opprettet en digital postkasse, fra og med januar 2015.

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. 

Kilde:Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:Figur: 20. i påfølgende måned  

Tabellen over viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse og reservert seg i hver enkelt kommune. 

Ås kommune i Akershus er den kommunen med størst andel registrerte postkasser, her har 56,9 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse. Det er nå totalt 23 kommuner som har passert 50% innbyggere med digital postkasse.  Kommunen med lavest andel er Hattfjelldal kommune i Nordland hvor 25,2 prosent av innbyggerne over 15 år har en digital postkasse.

Ser vi på fylkene er det Oslo som har den høyeste andelen registrerte postkasser på 53 prosent, deretter kommer Akershus med 52,9 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med lavest andel registrerte postkasser, her har 39,1 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse.   

NB: Visualiseringen med Norgeskartet er midlertidig tatt ned for å tilpasse til kommune- og fylkessammenslåinger. 

Kilde:

Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:mars 2019

605

virksomheter sender digital post per 13.03.2019

Tall for virksomheter som sender digital post i boksen over, oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall virksomheter som sender digital post til innbyggerne, fra og med januar 2015. 

Kilde:Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks
Neste oppdatering:Figur: 20. i påfølgende måned   

1 090 249

sendte brev til digitale postkasser i februar 2019

Figuren viser antall sendte brev til digitale postkasser, per måned fra og med januar 2015. 

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Denne figuren viser utviklingen i antall tjenester og kunder i ID-porten, per måned fra og med januar 2012.

Kunder i ID-porten er virksomheter som bruker ID-porten som påloggingsløsning til én eller flere av sine digitale tjenester. ID-porten tilbyr innlogging med e-ID på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3) og høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Tjenester på nivå 4 er mer avanserte tjenester som for eksempel innebærer mer personsensitive data. 

Kilde:

Trafikkdata i ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

946

virksomheter bruker kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall virksomheter som bruker registeret som gir tilgang til innbyggernes digitale kontaktinformasjon. 

Kilde:Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Figuren viser andelen av testresultatene som er i samsvar med kravene i forskriften fordelt på parti. Figuren viser at Arbeiderpartiet er det partiet som hadde færrest brudd på forskriften, her er 81 prosent av testresultatene i samsvar med kravene i forskriften. Dårligst resultat hadde Kristelig folkeparti med 38 prosent, fulgt av Fremskrittspartiet med 52 prosent og Miljøpartiet de grønne med 57 prosent. 

I statusmålingen ble det gjennomført 1208 observasjoner. Av disse var 64 prosent (779 observasjoner) i samsvar med kravene i forskriften om universell utforming av IKT. 

Kilde:Tilsynet for universell utforming av ikt
Neste oppdatering:-

 

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt). Formålet med loven er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Nettløsninger skal minimum være utformet i samsvar med 35 av 61 suksesskriterium i standarden Retningslinjer for tilgjenglig webinnhold (WCAG) 2.0, jamfør forskrift om universell utforming av ikt-løsninger § 4, for å være universelt utformet.

Tilsynet for universell utforming av ikt gjennomførte tilsyn mot 13 kommuner i 2017. Tilsynet testet temaene koding, navigasjon, presentasjon, skjema, tastaturnavigasjon og tekstalternativ.

Figuren oppsummerer antall brudd på regelverket som ble avdekket gjennom tilsynene mot 13 kommuner i 2017, oppsummert per suksesskriterium i WCAG 2.0. 14 av de 35 lovpålagte suksesskriteriene i WCAG 2.0 ble testet. Dette var

 • 1.1.1 Ikke tekstlig innhold
 • 1.3.1 Informasjon og relasjoner
 • 1.4.1 Bruk av farge
 • 1.4.3 Kontrast
 • 1.4.4 Endring av tekststørrelse
 • 2.1.1 Tastatur
 • 2.4.1 Hoppe over blokker
 • 2.4.2 Sidetitler
 • 2.4.3 Fokusrekkefølge
 • 2.4.4 Formål med lenke
 • 2.4.7 Synlig fokus
 • 3.3.1 Inndatahjelp
 • 4.1.1 Parsing (oppdeling)
 • 4.1.2 Navn, rolle, verdi

Flest avvik ble funnet under temaet presentasjon, med 226 testobjekt som ikke var i samsvar med kravet. 179 av disse avvikene var relatert til suksesskriteriet 1.4.3 Kontrast og 47 av avvikene var knyttet til suksesskriteriet 1.4.4 Endring av tekststørrelse.

Å sikre god presentasjon av nettsiden gjennom god kontrast og mulighet for å endre tekststørrelsen uten tap av innhold på nettsiden er viktig for alle brukere, men kravene skal særlig ivareta svaksynte, fargeblinde, personer med nedsatt håndfunksjon, lese- og skrivevansker, redusert hukommelse, konsentrasjon eller andre kognitive funksjonsutfordringer.

Nest flest avvik ble funnet under temaet koding, med 188 testobjekt som ikke var i samsvar med kravet. 68 av disse avvikene var knyttet til suksesskriteriet 4.1.2 Navn, rolle, verdi, 63 av disse avvikene var knyttet til suksesskriteriet 4.1.1 Parsing (oppdeling) og 57 avvik var knyttet til suksesskriteriet 1.3.1 Informasjon og relasjoner.

Å ha en nettside med riktig koding er særlig viktig for personer som er avhengig av datahjelpemiddel for å få tilgang til informasjon og funksjonalitet på nettløsningene. Dette vil særlig gjelde for blinde eller sterkt svaksynte som bruker skjermleser eller leselist, og for personer med lese- og skrivevansker, eller andre som bruker opplesningsprogram. 

Tredje flest avvik ble funnet under temaet tastaturnavigasjon, med 151 testobjekt som ikke var i samsvar med kravet. 83 av disse avvikene var knyttet til suksesskriteriet 2.4.7 Synlig fokus, 53 avvik var knyttet til suksesskriteriet 2.1.1 Tastatur, 14 avvik var knyttet til suksesskriteriet 2.4.1 Hoppe over blokker og 1 avvik var knyttet til suksesskriteriet 2.4.3 Fokusrekkefølge.

Å ha en nettside som er mulig å navigere på ved bruk av tastatur er viktig for blinde og sterkt synshemmede som bruker skjermleser eller leselist, for svaksynte og personer med motoriske funksjonsnedsettelser, som for eksempel nedsatt håndfunksjon.

Tekstalternativ var temaet hvor det ble avdekket færrest testobjekt som ikke var i samsvar med kravet, med 2 avvik. Begge disse avvikene var knyttet til suksesskriteriet 1.1.1 Ikke tekstlig innhold.

Å ha en nettside med gode tekstalternativ til bilder og illustrasjoner er viktig for at blinde eller sterkt synshemmede som bruker skjermleser eller leselist, får tilgang til innholdet. Også personer med lese- og skrivevansker eller andre kognitive funksjonsnedsettelser kan ha stor nytte av å få lest opp innhold på nettsider.  En tekstlig beskrivelse av komplekse illustrasjoner, som for eksempel et datadiagram, vil også komme alle brukere til gode.

Navigasjon var temaet med nest færrest testobjekt som ikke var i samsvar med kravet, med 11 avvik. 5 avvik var knyttet til suksesskriteriet 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst), 4 avvik var knyttet til suksesskriteriet 2.4.2 Sidetitler og 2 avvik var knyttet til 1.4.1 bruk av farge.

Å ha en nettside som er oversiktlig og enkel å navigere i kommer alle brukere til gode. Men kravene er særlig viktig for svaksynte, fargeblinde, personer med nedsatt håndfunksjon, lese- og skrivevansker, redusert hukommelse, konsentrasjon eller andre kognitive funksjonsutfordringer.

Skjema hadde 68 testobjekt som ikke var i samsvar med kravet. Disse avvikene var knyttet til suksesskriteriet 3.3.1. Inndatahjelp. Dette betyr at dersom brukeren har lagt inn uriktig data i et skjemafelt så skal dette oppdages automatisk og brukeren skal bli gjort oppmerksom på at det er lagt inn feil data.

Å ha en nettside med skjemaløsninger som sikrer at korrekt utfylling av skjemafelt er viktig for personer med lese- og skrivevansker, redusert hukommelse, konsentrasjon eller andre kognitive funksjonsutfordringer.

Tilsynsrapportene om den enkelte kommune kan du finne på uu.difi.no/tilsyn/tilsynsrapporter.

For mer informasjon og veiledning om universell utforming av IKT se uu.difi.no.

Tilsynet gjennomførte i 2016 en spørreundersøkelse mot 1200 virksomheter for å blant annet kartlegge bruken av internettsider og mobil applikasjoner (apper). Figuren viser bruk av internettsider og apper hos virksomhetene fordelt på næringsgruppe.

Så godt som alle virksomhetene har internettsider. Unntaket er for banksektoren hvor 98 prosent av virksomhetene har internettsider.

Samlet sett er det 29 prosent av virksomhetene som har apper. Fordelt på hver næringsgruppe er det:

 • 62 prosent av virksomhetene i næringsgruppen bank og forsikring har app
 • 48 prosent av virksomhetene i næringsgruppen media har app
 • 47 prosent av virksomhetene i næringsgruppen varehandel har app
 • 42 prosent av virksomhetene i næringsgruppen energi har app
 • 21 prosent av virksomhetene i næringsgruppen kommune har app
 • 18 prosent av virksomhetene i næringsgruppen reiseliv har app
 • 12 prosent av virksomhetene i næringsgruppen stat har app

Tilsynets rapporter om statistikk og statusmålinger kan du finne på uu.difi.no/tilsyn/statistikk-og-undersokelser.

For mer informasjon og veiledning om universell utforming av IKT se uu.difi.no.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*