Figuren viser hvilke virksomheter som sorterer under de ulike departementene i 2019. I tillegg har vi inkludert Domstolene og Stortinget. Øverst i tabellen kan du klikke på departementsområdet og få frem underliggende virksomheter.

Kilde:

Kilde: SSB, sysselsetting, ansatte i staten, årsgjennomsnitt. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD), Regjeringen.no og Statsregnskapet.no

Neste oppdatering:Juni 2020

70

direktorater og 16 departementer

Over har vi laget en liste over de 70 forvaltningsorganene som vi klassifiserer som direktorater. Listen inneholder også informasjon om hvem som er direktoratenes direktør, deres hjemmeside, om Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er regnskapsfører, en beskrivelse av hva direktoratet gjør, deres departementsområde, organisasjonsnummer og registreringsdato i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister.

Vi legger inn nye direktorater i listen vår så snart vi oppfatter at direktoratet er operativt.

Direktorater defineres vanligvis som statlige sentraladministrative organer med nasjonalt ansvar og som ofte er tillagt myndighetsutøvelse. Rent tjenesteytende organer og organer som er organisert kollegialt (eksempelvis råd, utvalg og nemnder) regnes ikke som direktorater. Se mer om direktoratsdefinisjonen i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei.

I perioden 1992 til 2019 har det vært mellom 16 og 18 departementer i Norge. Antall direktorater har i den samme perioden variert mellom 81 (1992) og 59 (2005 og 2007). Per tid er det 70 direktorater i Norge. 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD), Brønnøysundregistrenes Enhetsregister.

Neste oppdatering:Oppdateres to ganger i året. Sist oppdatert: 04.09.2019
 

Norge er blant de beste i Verdensbankens rangering av effektivitet i forvaltningen.

Norge kommer i 2017 ut med en skår på 99, som gir en 3. plass på rangeringen for indikatoren effektivitet i forvaltningen (oversatt fra engelsk: Government Effectiveness). 

Se mer om dataene på Verdensbankens nettsider

Kilde:Indikatorer for god forvaltning, Worldwide Governance Indicators (WGI) 2017, Verdensbanken
Neste oppdatering:Oppdateres årlig 

Se filmen Direktoratskogen om utviklingen av direktoratene fra år 2000 til 2013. Her vil du finne eksempler på ulike typer av omorganiseringer av direktorater.

Denne animasjonsfilmen ble laget for å illustrere ulike former for omorganiseringer av direktoratene fra år 2000-2013. Du kan lese mer om dette temaet i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei? 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, 2013, Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Neste oppdatering:Ikke bestemt

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*