Denne figuren viser hvilke virksomheter som sorterer under de ulike departementene i 2015. Du kan klikke på virksomhetene i tabellen og se hvilke enheter som ligger under hver virksomhet. I noen tilfeller vil en virksomhet være en kategori som for eksempel for Høyskoler og universiteter. Da må du velge denne kategorien for å få opp de ulike statlige høyskolene og universitetene i Norge.

Kilde:

Statens lønnsstatistikk, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dataene rapporteres inn via a-ordningen og overføres til KMD fra Statistisk sentralbyrå. Statens lønnsstatistikk er en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at Statens lønnsstatistikk ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Neste oppdatering: Mars 2017

63

direktorater og 16 departementer i 2016

I perioden 1992 til 2016 har det vært mellom 16 og 18 departementer i Norge. Antall direktorater har i den samme perioden falt fra 81 (1992) til 63 (2016). Antall ansatte i direktoratene har økt fra omtrent 9 200 (1994) til omtrent 17 200 (2016). Se også antall statsansatte i departementene og direktoratene

Difi har i samarbeid med NSD definert hvilke virksomheter vi regner som direktorater. Kategoriseringen redegjøres for i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei. Denne rapporten handler om direktoratenes rolle i gjennomføringen av nasjonal politikk. Omtrent 63 virksomheter defineres per mars 2017 som direktorater og som del av sentralforvaltningen.

Kilde:

Statens lønnsstatistikk, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dataene rapporteres inn via a-ordningen og overføres til KMD fra Statistisk sentralbyrå. Statens lønnsstatistikk er en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at Statens lønnsstatistikk ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Neste oppdatering: Februar 2018.

Se filmen Direktoratskogen om utviklingen av direktoratene fra år 2000 til 2013. Her vil du finne eksempler på ulike typer av omorganiseringer av direktorater.

Denne animasjonsfilmen ble laget for å illustrere ulike former for omorganiseringer av direktoratene fra år 2000-2013. Du kan lese mer om dette temaet i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei? 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, 2013, Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Neste oppdatering: Ikke bestemt

65 %

av innbyggerne mener det offentlig tilbyr tjenester av god kvalitet

Disse utvalgte resultatene fra innbyggerundersøkelsen viser at tilfredsheten med de offentlige tjenestene går jevnt frem de siste fem årene (2010 til 2015). De statlige tjenestene får en samlet skår på 70 av 100 mulige i 2015. Samtidig får kvaliteten sett opp mot hva tjenestene koster i form av skatter og avgifter, en litt lavere skår på 56.

Skåren de enkelte statlige tjenestene får varierer relativt mye, fra 79 til 54 poeng. Se mer om tilfredshet med statlige tjenester fra innbyggerundersøkelsen

Kilde:

Innbyggerundersøkelsen, juni 2015, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Neste oppdatering: Juni 2017
 

Norge er blant de beste i Verdensbankens rangering av effektivitet i forvaltningen (Governance Effectiveness)

Figuren over viser Norges plassering i Verdensbankens rangering av effektivitet i forvaltningen i 2014 (oversatt fra engelsk: Government Effectivenes). Norge kommer her ut på en 4. plass for indikatoren effektivitet med en skår på 96,3. 

Vi viser kun landene fra Vest-, Nord- og Sør-Europa i denne figuren. Se mer om indikatorene og flere lands skår på Verdensbankens nettsider

Velg indikator i figuren for å få skår på følgende indikatorer:

  • Government Effectiveness
  • Voice and Accountability
  • Political Stability
  • Regulatory Quality
  • Rule of Law
  • Controll of Corruption
Kilde: Indikatorer for god forvaltning, Worldwide Governance Indicators (WGI) 2014, Verdensbanken
Neste oppdatering: 2017

Statens lønnsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), ved Arbeidsgiverpolitisk avdeling, er ansvarlig for Statens lønnsstatistikk. Dataene rapporteres inn via a-ordningen og overføres til KMD fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Difi publiserer data fra Statens lønnsstatistikk for å formidle kunnskap om utviklingen av antall ansatte i staten. Difi oppdaterer tall fra Statens lønnsstatistikk én gang i året.

Kilde Statens lønnsstatistikk, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Emne Ansatte i staten, organisering av staten
Neste publisering Mars 2018
Ansvarlig avdeling i Difi Avdeling for ledelse og organisering

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*