Denne figuren viser hvilke virksomheter som sorterer under de ulike departementene i 2018. Du kan klikke på departementsområde øverst i tabellen og få frem underliggende virksomheter med deres enheter.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2018, 4. kvartal. Les mer om statistikken.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Neste oppdatering:Juni 2019

68

direktorater og 16 departementer

I tabellen over har vi tilrettelagt en liste over de, per tid, 68 forvaltningsorganene som vi klassifiserer som direktorater. I tabellen kan du også se informasjon om direktoratenes direktør, hjemmeside, registreringsdato i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister, organisasjonsnummer, overordnet departement, tekstlig beskrivelse av virksomheten i Enhetsregisteret og hvorvidt Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er regnskapsfører. Denne informasjonen er i hovedsak hentet fra Enhetsregisteret. Merk at en del av direktørene som er listet opp tiltrer i nær fremtid. I tillegg til direktoratene i listen ovenfor ble Norsk nukleær dekommisjonering (NND) opprettet som statlig etat fra 12.2.2018. NND skal ha ansvar for trygg håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg og overtar oppgaver gradvis fra Institutt for energiteknikk. NND vil være fullt operativt senest innen 2021. Direktoratet legges inn i listen vår så snart vi oppfatter at direktoratet er operativt.

Direktorater defineres vanligvis som statlige sentraladministrative organer med nasjonalt ansvar og som ofte er tillagt myndighetsutøvelse. Rent tjenesteytende organer og organer som er organisert kollegialt (eksempelvis råd, utvalg og nemnder) regnes ikke som direktorater. Se mer om direktoratsdefinisjonen i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei.

I perioden 1992 til 2019 har det vært mellom 16 og 18 departementer i Norge. Antall direktorater har i den samme perioden variert mellom 81 (1992) og 59 (2005 og 2007). Per tid (11.1.2019) er det 68 direktorater i Norge. 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD), Brønnøysundregistrenes Enhetsregister.

Neste oppdatering:Oppdateres to ganger i året. Sist oppdatert: 11.1.2019
 

Norge er blant de beste i Verdensbankens rangering av effektivitet i forvaltningen.

Norge kommer i 2017 ut med en skår på 99, som gir en 3. plass på rangeringen for indikatoren effektivitet i forvaltningen (oversatt fra engelsk: Government Effectiveness). 

Se mer om dataene på Verdensbankens nettsider

Kilde:Indikatorer for god forvaltning, Worldwide Governance Indicators (WGI) 2017, Verdensbanken
Neste oppdatering:Oppdateres årlig 

Se filmen Direktoratskogen om utviklingen av direktoratene fra år 2000 til 2013. Her vil du finne eksempler på ulike typer av omorganiseringer av direktorater.

Denne animasjonsfilmen ble laget for å illustrere ulike former for omorganiseringer av direktoratene fra år 2000-2013. Du kan lese mer om dette temaet i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei? 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, 2013, Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Neste oppdatering:Ikke bestemt

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*