Innhold

Rapporter

Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning

Det er 3 121 flere ansatte i den sentrale statsforvaltningen i 2015 enn det var i 2009. Korrigert for omorganiseringer og oppgaveflyttinger som ikke representerer en reell vekst i antall ansatte i staten, var økningen på 1 821 ansatte. Den årlige veksten var størst mellom 2009 og 2013, og direktoratene har vokst mer enn departementene.

Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen

Hva er aktuelle alternativer hvis det er ønskelig å reorganisere spesialisthelseforvaltningen? I dette notatet drøfter Difi tre alternative tilknytningsformer. Ett alternativ er å erstatte de regionale helseforetakene med et direktorat, et annet alternativ er å erstatte dem med et nasjonalt helseforetak, og et tredje alternativ er å sløyfe dette mellomnivået og la departementet styre de lokale helseforetakene direkte.

Nettverk og møteplasser for ledere i staten

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Difi gjort en kartlegging av hvilke nettverk og møteplasser som finnes for ledere i staten. Formålet var å øke forståelsen av hvordan nettverk og møteplasser på en best mulig måte kan bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og læring. Kartleggingen sier noe om hvilke nettverk og møteplasser som finnes, hvordan de fungerer og hvilke erfaringer og behov lederne i målgruppen uttrykker.

Sider