Rapporter

Digitalisering for alle?

Alle private og offentlege verksemder må frå 1. juli 2014 legge til rette for at nettsidene og automatane deira er tilgjengelege for flest mogeleg. Svært mange skal følgje det nye regelverket til universell utforming av IKT, opp til 80 000 verksemder. Daglegvarehandel er den største gruppa reglane gjeld, deretter offentleg administrasjon og helse. Kjennskapen til dei nye reglane er enno låg.

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor

Informasjon er ein av dei viktigaste ressursane i offentleg sektor. Handsaminga av informasjon har verknad både på rettstryggleik, personvern, effektivitet og verdiskaping, og det er viktig at vi forvaltar denne ressursen på ein god måte. Rapporten tek føre seg status i forvaltninga når det gjeld å utnytte informasjon som ressurs, og ser på om tida igjen er inne for ei samla vurdering av korleis vi best kan handsame og nytte informasjonen.

Innbyggerundersøkelsen 2013

Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Resultatene i denne rapporten gir økt innsikt i brukernes oppfatninger av virksomheter innen områdene kultur og utdanning, helse, omsorg og myndighetsorganer.

Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere?

Difi har kartlagt valg, organisering og samordning av publikumskanaler internt i syv statlige og innbyggerrettede virksomheter, og rapporten viser hvordan disse legger til rette for at brukere kan henvende seg til dem for å få utført ærend som krever saksbehandling og vedtak, være seg om brukeren ønsker å benytte seg av en statlig tjeneste eller skal følge opp et statlig pålegg.

Sosiale medier i forvaltningen

Sosiale medier er et nytt område for forvaltningen. Som med all annen utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fører introduksjonen av sosiale medier til nye måter å kommunisere og arbeide på. Rapporten gir en nullpunktsanalyse over hvordan forvaltningen bruker sosiale medier ved inngangen til 2012 – omfang og formål med bruken. Bruksområdene netthøringer, digital forslagskasse og brukerinnovasjon omtales som eksempler på bruk av sosiale medier i forvaltningen.

En felles meldingsboks

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fikk i tildelingsbrev for 2010 i oppdrag fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å ”greie ut ei løysning for meldingsutveksling mellom forvaltninga og innbyggjar/næringsliv (felles elektronisk postkasse)”. Denne utredningen er et svar på oppdraget og omhandler konsept og løsningsalternativer for en felles meldingsboks.

Sider