Rapporter

Digitale barrierar på norske nettstader

Difi har gjennomført ei større statusmåling om universell utforming på norske nettsider. Målinga skal bidra til å finne risikoområde som gjer det vanskeleg eller umogleg for mange å bruke nettbaserte løysingar. Bank, media og reise og transport peikar seg ut med dårleg score i denne målinga.

Strategi for ID-porten 2015-2020

«ID-porten sikrer digital forvaltning» er ID-portens visjon, og for å nå denne er e-ID-tjenester, brukerretting og profesjonalisering valgt som strategiske satsningsområder.

Digitalisering for alle?

Alle private og offentlege verksemder må frå 1. juli 2014 legge til rette for at nettsidene og automatane deira er tilgjengelege for flest mogeleg. Svært mange skal følgje det nye regelverket til universell utforming av IKT, opp til 80 000 verksemder. Daglegvarehandel er den største gruppa reglane gjeld, deretter offentleg administrasjon og helse. Kjennskapen til dei nye reglane er enno låg.

Meldingsutveksling internt i forvaltninga

Offentlege verksemder utvekslar informasjon med kvarandre i ei rekkje samanhengar. Eitt av prinsippa som vert lagt til grunn for digitaliseringa av offentleg sektor er at digital kommunikasjon i framtida skal vere hovudregelen. Dette gjeld også for kommunikasjon mellom offentlege verksemder.

Sider