Rapporter

Klart reformbehov når det gjeld statleg myndigheitsutøving

Difi har avslutta eit fleirårig prosjekt der vi undersøker korleis statlege forvaltingsvedtak vert trefte, dvs. juridisk bindande vedtak som gjeld einskildpersonar og verksemder. Vi finn at uavhengige organ i aukande grad fattar forvaltningsvedtak, særleg i klagesaker. For å bøte på dei systemsvakheitene prosjektet identifiserer, anbefaler Difi at uavhengige organ no vert betre regulerte og organiserte.

Evaluering av Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda får i mange sammenhenger en positiv vurdering av informantene for sine roller som informatør og debattskaper. Når det gjelder mandatforståelse og rådgivning til forvaltningen, kritiseres nemnda for å innta en ensidig restriktiv holdning, for å være for lite opptatt av mulighetene ved bruk av bio/genteknologi, og for å operere i utkanten av sitt mandat.

Valgets kval

Difi legger i denne rapporten fram en utredning for etablering av en ny sentral valgenhet underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Utredningen er gjort på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.