Medarbeiderundersøkelsen i staten

Medarbeiderundersøkelsen i staten er en måling av staten som arbeidsplass og gir et bilde av hvordan statsansatte vurderer ulike sider ved sin arbeidssituasjon.

Medarbeiderundersøkelsen 2016 viser at medarbeidere i staten er fornøyde, stolte og engasjerte. Meningsfylte og utfordrende oppgaver motiverer mest. En grunn til bekymring er at statlige ledere skårer lavt på endringsprosesser og ikke blir fulgt tilstrekkelig opp når resultatene uteblir.

Last ned Difi-rapport 2016:2 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 (PDF)

Staten har forbedret sitt omdømme som arbeidsgiver

I Medarbeiderundersøkelsen for 2013 konkluderte Difi med at staten var en god arbeidsgiver, og Medarbeiderundersøkelsen 2016 viser en fortsatt framgang på dette området. Spesielt gjelder dette påstandene «min virksomhet har et godt omdømme i offentligheten», «jeg er stolt over å være ansatt i min virksomhet» og «jeg kan anbefale andre å søke jobb i min virksomhet» som har hatt en jevn økning i snittskåren siden 2007.  

Les mer om statens omdømme som arbeidsgiver

Medarbeidere i staten har høyt jobbengasjement

Jobbengasjementet får en høy skår i undersøkelsen, og så mange som 83 % oppgir at de opplever arbeidsglede. Også i 2013 oppnådde staten høye skår på disse spørsmålene, og vi ser en ytterligere økning i jobbengasjementet i årets undersøkelse. 

Les mer om jobbengasjement

Ingen endring i opplevd gjennomføringsevne

Gjennomføringsevne kan forstås som evnen til å ta og gjennomføre beslutninger innenfor det politiske oppdraget og de statlige rammene som virksomheten er en del av. Indeksen for opplevd gjennomføringsevne er en middels god vurdering og viser ingen endring siden 2013. 

Les mer om opplevd gjennomføringsevne

Digitalisering og endringsprosesser

De utfordringer forvaltningen står overfor med krav til effektivisering, digitalisering og brukerorientering vil medføre kontinuerlige utviklings- og omstillingsprosesser. Denne undersøkelsen tyder på at endringskapasitet og endringskompetanse er kritiske faktorer fremover for statlige virksomheters gjennomføringsevne.

Les mer om digitalisering og endringsprosesser