StimuLab søker nye samarbeidsprosjekt i stat og kommune

Har din virksomhet eller kommune et gjenstridig problem som dere ønsker å løse på nye måter? En utfordring dere står fast i? Nye behov som dere ikke vet hvordan dere skal møte? StimuLab søker nå etter nye samarbeidsprosjekter og både statlige virksomheter og kommuner kan melde inn prosjektforslag innen 9. april 2019.

Publisert: 01. mar 2019, Sist endret: 21. mar 2019

StimuLab skal i 2019 dele ut inntil 20 millioner kroner for å stimulere til innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi søker samarbeid med virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

StimuLab er ikke en tradisjonell tilskuddsordning med tildeling av midler kun etter søknad. Les mer om hvordan søknadsprosessen foregår.

Todelt støtte

​Støtten er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig støtte og veiledning. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet.

 • Den økonomiske støtten går i sin helhet til å anskaffe kompetanse i markedet, først og fremst designkompetanse siden StimuLab stiller krav om prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess. Også annen kompetanse, som endringsledelse og gevinstrealisering, kan være aktuell, avhengig av prosjektets behov. Dette avklares i samarbeid mellom prosjektene og StimuLab.
 • Den tverrfaglige støtten fra StimuLab tilfører innovasjonsferdigheter i forberedelse av prosjektene. Vi gir blant annet veiledning
  • i å identifisere og beskrive behov, ikke løsning.
  • som skal bidra til å sikre forståelse for innovasjonspotensial, forankring av innovasjonsarbeidet i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster.
  • fram mot og gjennom en anskaffelse av kompetanse, der man ikke vet hva leveransen konkret vil være, men gjør en anskaffelse basert på behovene som skal løses.

Kriterier

Interesserte virksomheter og kommuner må beskrive sin utfordring/problemstilling ved å svare på noen spørsmål i vårt søknadsskjema. Man søker ikke om en bestemt sum. I vurdering av prosjekter og problemstillinger vektlegger StimuLab prosjekter som

 • har et tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov.
 • har et tydelig innovasjonspotensial. Med innovasjonspotensial mener vi blant annet hvor nytt dette er, og om det finnes løsninger på tilsvarende eller lignende problemstillinger fra før.
 • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats.
 • har et tydelig gevinstpotensial.
 • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter.
 • er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning.

Forvaltningen må i større grad løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. StimuLab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har komplekse problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet. For StimuLab er det også viktig å sikre mest mulig læring, og vi ønsker derfor å sette sammen en bredest mulig prosjektportefølje når vi rekrutterer prosjekter.

Prioritering i 2019: Forebygge, fremfor å reparere

Mange av kostnadene og utfordringene i dagens samfunn, både for den enkelte innbygger og for samfunnet som helhet, handler om «reparasjon» av ting som har «gått galt». I mange tilfeller kunne flere av dagens samfunnsutfordringer vært unngått, eller redusert, om man hadde lagt opp tjenester annerledes og hatt mulighet til å komme inn tidligere, før en utfordring blir til et problem.

I 2019 vil derfor StimuLab prioritere en del av midlene til prosjekter og problemstillinger som tar opp temaet forebygge, fremfor å reparere. Dette innebærer at vi ønsker å støtte flere prosjekter

 • som på ulike måter griper tak i sammensatte problemstillinger, og
 • hvor fokuset dreies fra å forbedre dagens enkelttjenester med fokus på å reparere, til utvikling av mer sammenhengende tjenester med vekt på forebygging.

Vi vil være spesielt opptatt av utfordringer som krever samarbeid på tvers av sektorer og/eller virksomhetsgrenser og forvaltningsnivå. Gjennom å støtte flere prosjekter innenfor denne prioriteringen ønsker StimuLab utforsking av problemstillinger som har til felles at de kan bidra til forebygging fra brukerens perspektiv. Slike utfordringer kan være knyttet til ulike livsfaser innenfor eksempel velferd, oppvekst, fritid, og kosthold, men også til «harde» områder som bygg og anlegg, vann og avløp, klima/miljø, etc. Sirkulærøkonomi og gjenbruk kan også være aktuell tematikk innenfor denne prioriteringen. Målet er utvikling av bedre og mer helhetlige tjenester for innbyggerne, en mer effektiv forvaltning og høsting av gevinster knyttet til forebygging i et langsiktig perspektiv.

Hvor stor andel av den totale budsjettpotten som går til prosjekter med dette formålet er ikke fastsatt på forhånd. Alle prosjekter som svarer på våre kriterier, inviteres til å søke.

Deldette

Kontakt